Drømmen om mange nye båtplasser

Arbeidet med å tilrettelegge for en utvidelse av båthavnen går sin gang. Vi har som kjent søkt om å få bygge ut ca 600 nye båtplasser utenfor brua, og jobber jevnt og trutt mot alle viktige organer og instanser. I arbeidet legger vi vekt på det fantastiske turområdet som vi er en del av, og presenterer fornuftige løsninger for adkomst og parkering. I tillegg vil vi legge forholdene til rette for god sameksistens med fastboende og andre brukere av rekreasjonsområdet.

Informasjonsbrev og svarskjema som vart sendt alle passive medlemmer 12. november 2014, se link nederst på denne siden.

infobrev sendt ut 26.02.2015.

Til medlemmer i Stavanger Motorbåtforening som venter på båtplass.

INTERESSEANMELDELSE ETTER FORESPØRSEL OM INTERESSE FOR NY BÅTPLASS I HILLEVÅGSBUKTA – STATUSORIENTERING

De vises til skriv fra Stavanger Motorbåtforening (SMBF) av 12.11.14, hvor medlemmene som venter på båtplass uforpliktende ble bedt om å melde sin interesse for ny båtplass og angi størrelsen på båt og depositum som det enkelt medlem kunne akseptere å innbetale for å få tildelt slik båtplass.

Etter utsendelse av totalt 1.309 forespørsler har SMBF mottatt svar med interesseanmeldelse fra i alt 397 medlemmer.  Av svarene var det 216 personer som ønsket båtplass og kunne akseptere depositum på kr. 100.000 eller mer.  Totalt anmeldt betalingsvilje også inkludert de som ikke ville yte depositum overstigende kr. 75.000 utgjør til sammen ca. MNOK 40.

De totale utbyggingskostnader er relatert til en ny havn som opplyst til styret og basert på grovestimater utgjør beløp i størrelsesorden MNOK 90.

På denne bakgrunn anser styret foreløpig at det ikke er tilstrekkelig interesse og økonomisk grunnlag for realiseing av en ny havn i Hillevågsbukta nå.  Foreningen vil derfor foreløpig ikke pådra videre kostnader til detaljprosjektering av en ny havn før det kan antas å foreligge stor nok interesse for nye båtplasser som økonomisk anses tilstrekkelig til å realisere prosjektet.

Styret fortsetter arbeidet med å markedsføre mulighetene for båtplass også utenfor eksisterende medlemsmasse og vil avvente videre arbeid og detaljprosjektering av havnen, inntil etterspørsel basert på interesseanmeldelse forsvarer videre prosjektering.

For registrering av interesse for båtplass, eller spørsmål for øvrig, kan Ove Nærheim kontaktes på e-post ove@smbf.no eller telefon 51 50 55 50.

Stavanger 26. februar 2015

Stavanger Motorbåtforening
Gro Hamre, daglig leder

Pressemelding oktober 2014:

Stavanger Motorbåtforening har inngått avtale med ROM Eiendom som sikrer motorbåtforeningen tilgang på landareal for etablering av landfeste for planlagt ny småbåthavn i Hillevågsbukta, like sør før Strømsbroen.

Stavanger Motorbåtforening og ROM Eiendom har i lengre tid diskutert plassering av landfestet for det planlagte småbåtanlegget i Hillevågsbukta.  Den opprinnelige godkjente reguleringsplanen for etablering av ny båthavn var utarbeidet og passet sammen med ROMs opprinnelige plan for området i Paradis.  Etter at Stavanger kommune godkjente motorbåtforeningens plan, men samtidig forkastet ROMs opprinnelige plan, har ROM og motorbåtforeningen vært i dialog for å avklare plasseringen av landfestet for den nye båthavnen.

Prosessen har vært utfordrende ettersom en rekke kryssende interesser tilknyttet området og dets fremtid har måtte avveies og avklares mellom partene.

«Vi er svært tilfreds med at motorbåtforeningen og ROM Eiendom nå har lykkes med å komme frem til en avtale som ivaretar begge parters interesser på en god måte» uttaler Gro Hamre, daglig leder i Stavanger Motorbåtforening.
«Avtalen sikrer at motorbåtforeningen nå kan fortsette arbeidet med realisering av den nye båthavnen parallelt med fastleggelsen og gjenomføring av ROMs utbyggingsplaner for området.  Dette er godt nytt for alle som venter på båtplass i Stavanger og som i en periode har syntes å måtte avvente ROMs utbygging i området», fremholder Hamre.
Tilgang til nødvendig landareal for etablering av ny båthavn gjennom en avtale med grunneer har vært en flaskehals for fremdriften i motorbåtforeningens havneprosjekt.  Det vil nå bli søkt om rammetillatelse for bygging av havnen og motorbåtforeningen forventer en slik prosess vil være effektiv og raskt avklart mot kommunen etter at avtalen med grunneier er på plass.  Samtidig vil motorbåtforeningen avklare interessen blant medlemmene som venter på båtplass.  Selv om kostnadene med utbygging vil være betydelige antar motorbåtforeningen at ingen aktører kan fremskaffe rimeligere båtplasser i dette omfanget sentralt plassert.  Den nye havnen vil gi mellom 400-600 nye båtplasser.  Motorbåtforeningen har ikke til formål å skape profitt, men skal ivareta medlemmees interesser i å fremskaffe båtplasser til kostpris.  I de siste år har interessen for båtplasser i distriktet avtatt noe, men fortsatt har motorbåtforenigen nær innpå 2000 passive medlemmer som venter på båtplass.
«Vi vet imidertid ikke hvor sterk interessen er og om tilstrekkelig mange medlemmer vil betale prisen de nye båtplassene får», uttaler Hamre.
Når tilstrekkelig interesse er avklart vil detaljprosjekteringen gjenomføres og havnen utbygges.
En ny havn forventes å kunne bli tatt i bruk til sommeren 2016.
«Dette ville ikke være mulig i et krevende utbyggingsområde uten feksibilitet og felles vilje til å finne løsninger fra de involverte parter, ROM Eiendom, Stavanger kommune og Stavanger Motorbåtforening», avslutter Hamre.

Realisering av plan for ny havn:
Status pr. 10.03.14.

Styret har i 2013 arbeidet aktivt for å realisere foreningens planer om ny havn sør for Strømsbroen.
I den forbindelse har styret ansett det nødvendig å engasjere og la seg bistå av advokat. Det foreligger godkjent reguleringsplan for foreningens planer om ny havn. For utbygging er imidlertid foreningen avhengig av å ha tilgang til et mindre landområde på vestsiden av Hillevågsbukten for å knytte landfeste til det planlagte havneanlegget. ROM Eiendom forvalter det aktuelle landarealet på vegne av eier Jernbaneverket.
Til tross for tidligere felles planer og, etter foreningens oppfatning, enighet med ROM Eiendom om tilgang til det aktuelle areal for landfeste, har det foreløpig ikke lykkes foreningen å komme frem til en endelig avtale med ROM Eiendom som sikrer foreningen arealtilgang. Hovedårsaken til dette oppfattes å skyldes situasjonen for ROM Eiendom etter at deres opprinnelige plan for landarealene ikke ble godkjent av kommunen. ROM Eiendoms plan ble i sin tid behandlet sammen med foreningens plan, men bare foreningens plan ble godkjent. Etter dette har ROM Eiendom primært ønsket at utbyggingen av ny havn skal avventes inntil ROM Eiendoms reviderte planer for de tilliggende landområdene er ferdig behandlet og aktuelle byggerier ferdig oppført. Dette forventes å ta ytterliggere 5-6 år.
På denne bakgrunn har foreningen inngitt søknad om ekspropriasjon for det aktuelle areal for å kunne gjennomføre den godkjente reguleringsplanen for havnen. Kommunen har foreløpig ikke tatt stilling til søknaden. Selv om det i skrivende stund ikke er kommet til endelig enighet om en avtale med ROM Eiendom, anser styret etter de siste samtaler mellom partene at de vesentligste hindringer for en avtale er ryddet av veien. Ventelig kan en endelig avtale, som sikrer foreningen mulighet for å iverksette realiseringen av ny havn før ROM Eiendoms planer er endelig godkjent og deres byggerier ferdigstilt, signeres i løpet av våren 2014. Dette oppleves som mulig etter at partene i det siste har vist konstruktiv vilje til å finne hensiktsmessige løsninger og ikke minst takket være svært positiv innsats fra kommunens administrasjon og byens ordfører som aktivt har engasjert seg for å bringe partene til enighet.
Skulle det, til tross for dette og innen rimelig tid og ressursbruk, fortsatt vise seg umulig å oppnå en avtale som gir mulighet for å starte utbyggingen av ny havn før ROM Eiendoms planer er realisert, er videre fremdrift for utbygging av ny havn usikker og det må forventes at utbyggingen kan bli forsinket med mange år.
Styret anser imidlertid nå at alle parter anerkjenner foreningens behov for å kunne realisere en ny havn så snart som mulig og at de involverte parter fortsatt vil bidra med sitt ytterste for å få etablert en avtale i løpet av våren som gjør dette mulig for foreningen. Så snart en slik avtale er på plass vil styret søke avklart den konkrete interessen blant våre medlemmer for båtplassene den nye havnen vil gi byen.

Skrevet av styreformann Helge Skåden, mars 2012.

Da undertegnede overtok formanns­vervet i Stavanger Motorbåtforening for snart 6 år siden, var planleg­gingen av en ny havn på utsiden av Strømsbrua allerede godt i gang.  Vi hadde mottatt positive politiske signaler, og så for oss en rask offentlig saksbehandling med flere hundre nye båtplasser klare i løpet av et år eller to.
Administrasjonen i Stavanger kommune hadde sine betenkelig-heter og sendte vår første søknad til Fylkesmannen. Saksbehandleren vendte tommelen ned og løpet var tilsynelatende kjørt. Vi fikk til et møte med daværende ordfører hvor vi fikk sympati, men han kunne lite gjøre. Han rådet oss til å kontakte Kommunalstyret for byutvikling, hvor nåværende ordfører var leder.

På våre 15 tilmålte minutter fikk vi fram følgende:
1. Stavanger er porten til Ryfylke – et av verdens flotteste områder for småbåtliv.
2. Stavanger Motorbåtforening hadde alene over 1500 familier som drømte om tilgang til denne blåe lungen.
3. De aktive medlemmene, administrasjonen og styret i foreningen hadde alle båtplass, og foreningen var særdeles sunn og velfungerende.  Vi hadde altså ingen egeninteresser i en utbygging. Vår agenda var å gjøre det vi kunne for at de medlemmer
som i årevis lojalt hadde betalt medlemskontingent, skulle få noe igjen.

Kommunalstyret anbefalte vår søknad. Men for at prosessen skulle komme videre måtte foreningen selv finansiere en privat reguleringsplan til flere hundre tusen kroner. Med det skrikende behovet og flere års kontingent fra passive medlemmer i regnskapene, iverksatte foreningen reguleringsarbeidet.  Etter en del fram og tilbake med bl.a. flere høringsrunder, ble vår private reguleringsplan godkjent i Stavanger bystyre 26. september 2011. Så var vel alt i orden?

Men nei! Vi hadde gjennom hele prosessen en god dialog med Rom Eiendom (eid av NSB) som disponerer arealene langs jernbanelinjen. Vi var i prinsippet enige om hvordan foreningen skulle gis tilgang til begrenset landareal for å sikre ilandføring av bryggeanlegget.
I samme bystyremøte hvor vår plan ble godkjent, ble imidlertid deres plan forkastet. Det medførte at Rom Eiendom reserverte seg, begrunnet med at de ikke kunne vite hvordan våre planer ville influere på en fremtidig løsning for dem.

I skrivende stund pågår arbeidet for å komme frem til en endelig avklaring med Rom Eiendom som sikrer foreningens arealbehov for ilandføring av bryggeanlegget. Med rette innstilling og litt velvilje fra Rom Eiendom, foreningen og kommunen, vil vi løse floken og komme videre.  Styret har god tro på at vi skal få på plass en flott havn i overskuelig framtid. Men vi snakker om en stor investering på kanskje opp mot 100 millioner kroner. Før vi bestiller en eneste flytebrygge, vil vi forsikre oss om at arealforhold er endelig avklart og at løsningen er teknisk og økono­misk forsvarlig. Dette vil fortsatt ta noe tid. Så snart de gjenstående utfordringene er løst, vil foreningen tilby prosjektet til medlemmene, iverksette utbyggingen og gi flere hundre nye familier mulighet til å delta i det fantastiske livet på Ryfylkefjordene.
Vi håper de første nye båtplassene kan tas i bruk før kalenderen viser 2014.

Status – ny havn  (fra årsrapport 2012)

Gjennom året har styret arbeidet med å få avklart tilgang til nødvendig landareal for ilandføring av det planlagte nye brygge-anlegget. Denne prosessen har tatt tid, ikke minst på grunn av personalendringer i grunneiers organisasjon. Prosessen har også avdekket enkelte utfordringer og kryssende hensyn for foreningen og grunneier.

I skrivende stund og etter nylig møte mellom forening, grunneier og kommune, kan det imidlertid nå synes som om de aktuelle problemstillinger lar seg løse på en fornuftig måte for alle involverte parter. Styret har derfor tro på at det i løpet av relativt kort tid vil la seg gjøre å få på plass en endelig avtale.

Først når en slik avtale foreligger, vil styret starte opp detaljprosjekteringen av det planlagte anlegget. Selv om også dette arbeidet vil ta noe tid, forventer vi en rimelig fremdrift i denne fasen hvorprosjektet ikke er avhengig av eksterne parters samtykke.
Gitt at det deretter er nødvendig interesse blant medlemmene for nye båtplasser, vil byggeriene iverksettes og ferdigstilles rimelig raskt.  Forhåpentligvis innen våren 2015.

Regulingsplanen for den nye båthavnen ble vedtatt av bystyret i Stavanger kommune den 26. sept. 2011.
Det er satt ned en lanseringsgruppe for den nye havnen, som jobber med dette opp mot kommunen og med innhenting av anbud fra aktuelle leverandører.

Hillevågsbukta båthavn, infobrev