Vedtekter for Stavanger Motorbåtforening

§1 Navn, formål

Foreningens navn er Stavanger Motorbåtforening.

Foreningens formål er å arbeide for en god og tjenlig småbåthavn i Hillevågsvatnet. Videre skal foreningen arbeide for båtsportens interesse i sin alminnelighet og fremme sunt sjøvett hos alle som ferdes i båt.

Foreningens initialer er S.M. Foreningens emblem er en hvit vimpel med blå sjø, en mahognyracer med baugen vendt mot standardstangen, på den hvite vimpel S.M. i forgylte gnistbokstaver.

§2 Ledelse (styre)

Foreningens styre består av 5 av generalforsamlingens valgte medlemmer (1 leder og 4 styremedlemmer) pluss 2 varamedlemmer.

Valg av leder og styre skal foregå skriftlig.

Leder velger for 2 år, og først ved særskilt valg.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, men slik at det hvert år velges to styremedlemmer og 1 varamedlem. Varamedlemmer har møteplikt, men stemmerett ved loddtrekning kun ved fravær av styremedlemmer.

Ved avstemming i styret gjelder simpelt flertall.  Leder har dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Styret organiserer seg selv med nestformann og ellers på en slik måte at de oppgaver som er pålagt av generalforsamlingen effektivt ivaretas.  Styret velger selv om de vil etablere prosjektgrupper fra foreningens medlemmer til spesielle oppgaver.

§3

Medlemmer som tildeles og aksepterer båtplass eller endrer båtplass, plikter å innbetale innskudd til foreningen med det beløp som til enhver tid er fastsatt av styret for den aktuelle båtplass i henhold til reglement for havnen, jfr. § 4.  Innbetalingen av innskudd til foreningen er en betingelse for å ta båtplass i bruk.

Innbetalt innskudd disponeres fritt av foreningen.

Medlem som oppgir eller blir fratatt sin båtplass, har krav på å få utbetalt innskudd for båtplass innbetalt til foreningen, uten tilegg av renter eller annen avkastning etter at båtplassen er stillet til foreningens disposisjon.  Medlemmenes rett og foreningens plikt til slik tilbakebetaling er betinget av og kan bare gjøres gjeldende overfor foreningen dersom foreningen har mottatt innbetaling av innskudd for båtplass fra andre medlemmer som minst tilsvarer det beløp som kan kreves utbetalt av foreningen fra det medlem som oppgir eller blir fratatt sin båtplass.

§4 Styrets myndighet

Styret bestemmer og fastsetter reglementet for havnen, herunder regler for tildeling av båtplass og det innskudd som skal betales av medlem som betingelse for bruk av båtplass og regler for innbetaling og tilbakebetaling av innskudd ved bytte av båtplass, styret besørger også de nødvendige forretninger og ivaretar foreningens anliggender. Det føres protokoll fra styrets møter.  Styret skal hvert år framlegge for generalforsamlingen forslag til handlingsplan og budsjett for neste år samt en årsberetning for det forløpne år ledsaget av regnskap i revidert stand.

Regnskapsekstrakt skal sendes medlemmene ved innkallelse til generalforsamling.

Styremøte avholdes så ofte leder finer det påkrevet.

Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.

§5 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av november.  Den innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal innkallesmed minst 8 dagers varsel, når styret finner det nødvendig eller når det skiftlig forlanges av minst 1/10 av medlemsmassen.

§6

På den ordinære generalforsamlingen behandles forslag til handlingsplan og budsjett for neste år samt de fremlagte årsberetning med regnskap for det forløpne år.

Det foretas valg av leder, medlemmer av styret og vararepresentanter samt valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år.  I tillegg skal siste avgåtte leder (eller styremedlem) velges inn i valgkomiteen. Generalforsamlingens beslutninger vedtas, hvor intet annet er bestemt, ved simpelt stemmeflertall.

Medlemskontingenten og havneavgiften fastsettes hvert år av generalforsamlingen.

§7 Ansettelser

Det tillegger styret å ansette medarbeidere til drift og økonomi innenfor de vedtatte budsjettrammer.  Styret skal utarbeide funksjonsbeskrivelse for ansatte som klart avgrenser ansvar og myndighetsområde.

§8 Dugnader

Dugnadsarbeid organiseres av foreningens styre.

§9 Forholdet til havnereglementet.

Ethvert medlem plikter å forholde seg til de bestemmelser som er gitt i havnereglementet.

§10 Tap av rettigheter. Eksklusjon.

Overskrides de angitte frist for betaling av medlemskontingent og havneavgift med over en måned, tapes alle havnerettigheter.  Hvis noe av foreningens medlemmer ved sinn adferd skader foreningen eller gir anledning til misnøye og forargelse, kan styre ekskludere vedkommende som dog har rett til å påklage saken til generalforsamlingen.

§11 Lovendring

Forandring av disse lovene kan kun foretas av generalforsamlingen men 2/3 stemmeflertall.  Forslag til forandring av lover må være innlevert til styret minst 1 måned før generalforsamlingen avholdes.  Forslag til lovendring sendes ut til medlemmene sammen med innkallelse til forestående generalforsamling.

§12 Oppløsning.

Beslutning om foreningens oppløsning kan ku fattes av generalforsamling, hvor minst 2/3 av de aktive medlemmer er frammøtt, og da med 2/3 stemmeflertall.  Er en generalforsamling hvor sådan beslutning fattes, ikke beslutningsdyktig, skal saken forelegges til ny behandling, og da blir beslutningen bindende dersom den på ny vedtas med 2/3 stemmeflertall, uansett de møtendes antall.  Vedoppløsning skal foreningens eiendeler selges for en gunstigst mulig pris.  Inntekten av salget foredles blant medlemmene slik:

  1. Først skal andelsbrev marina innfris fullt ut.
  2. Deretter refunderes depositum til utliggere og andre anlegg med en forholdsmessig del av innskuddet i den grad det er dekning.

Stavanger Motorbåtforening, spesielle havnebestemmelser.

§ 1.

Medlemmer av foreningen kan etter skriftlig søknad få tildelt båtplass – anvist av havnekontoret.  Disponeres ikke hensiktsmessig plass, settes medlemmet på venteliste.   Ved søknad om båtplass skal det legges ved kopi av båtens registreringskort og bekreftelse/forsikringsbevis.

§ 2.

Alle båter i havnen som er registreringspliktige, skal være påført gyldig registreringsnummer. Registreringsnummeret skal lyde på båteiers navn.  Dette skal være i overensstemmelse med fartøyregisteret på havnekontoret, og skal i tillegg fremgå av politiets fartøyregister.

§ 3.

Et medlem kan ikke uten styrets tillatelse overlate sin båtplass til annen båteier.  Salg av båt med båtplass er ikke tillatt.  Framleie av båtplass er ikke tillatt.

§ 4.

Foreningen er ansvarlig for vedlikehold av utriggere, brygger og andre anlegg.  Kun utriggere anskaffet av båtforeningen skal være montert å på bryggene.

Båteier skal selv anskaffe og holde vedlike forsvarlig fortøyningsgods.

Båteier plikter å ha 4 elastiske fortøyninger på båten.  Ved tilkobling til strøm skal kun godkjente elektriske kabler benyttes.

§ 5.

Styret kan pålegge båteier å skifte plass dersom styret finner dette hensiktsmessig for å oppnå en bedre utnyttelse av havnen.

§ 6.

Medlemmer som selger sin båt eller som skifter til annen båtstørrelse plikter umiddelbart å underrette havnekontoret.
Under forutsetning av at full havneavgift betales beholder medlemmet båtplassen i inntil 2 år etter båtsalget (se forøvrig § 3).

§ 7.

Det skal i og omkring havnen herske ro og orden, og havneområdet skal ikke tilsmusses med avfall.  Medlemmer som ikke forholder seg til dette, vil av havnekontoret bli rapportert til styret.

§ 8.

Det er ikke tillatt å fortøye båter langs veikant eller mellom flytebrygger.

Det er ikke tillatt å benytte bryggene til opplag for joller eller annet utstyr.

§ 9.

Under ferdsel i havnebassenget skal båtens fart ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen.  Maksimum fart er 3 knop (dorgefart).

§ 10.

Slepejoller defineres som joller mindre enn 11 fot (11 fot er 3,3 m.). Joller større enn 11 fot tillates ikke vilkårlig fortøyd i havnen. Disse må av havnekontoret anvises egen plass i havnen.

§ 11.

Havnebestemmelsene er utarbeidet med utgangspunkt tatt i Småbåthavneutvalgets havnereglement for de kommunale havner.  Overtredelse av havnereglementet eller havnebestemmelser kan føre til bortvisning fra havnen, iflg. Båtforeningens lover §9.

Opptrekksgebyr.

Pris pr. opptrekk på slipp bestemmes av det sittende styre.  Medlemmer skal, etter utsetting av båten, ryddiggjøre sin plass på tomten.