Årsrapport 2019

Innkalling til Generalforsamling

Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 102. ordinære generalforsamling.

På grunn av pandemisituasjonen og gjeldende myndighetspålegg og – anbefalinger som begrenser mulighetene for avholdelse av arrangement for større forsamlinger og med grunnlag i foreløpig lov (LOV-2020-05-26-54) om unntak fra krav til å holde fysisk årsmøte mv., har styret besluttet å avholde ordinær generalforsamling 2020 i Stavanger Motorbåtforening uten personlig fremmøte på følgende måte:

Alle medlemmer varsles via SMS om at generalforsamlingen avholdes og at innkalling med saksdokumenter og forslag til protokoll er lagt ut på foreningens hjemmesider.

Innkalling med dagsorden vedlagt saksdokumentene følger nedenfor sammen med forslag til protokoll som angir styrets forslag til vedtak i den enkelte sak på dagsordenen.

Medlemmenes avstemming i den enkelte sak gjennomføres ved at medlemmene gis frist til den 01.07.2020 for å gi melding per e-post til smbf@smbf.no dersom medlemmet stemmer mot styrets forslag til vedtak som angitt i forslaget til protokoll. Medlemmer som ikke innen nevnte frist har gitt melding om at de stemmer mot, vil bli ansett for å stemme for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak ved opptelling av stemmene.

Når stemmene slik er opptalt vil endelig protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til foreningen den 10.08.2020.

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning / regnskap 2019.
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2020.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2020.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen.

Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2019, medlemskontingent og årsavgift for 2020, samt budsjett og handlingsplan for 2020, fremgår på de følgende sider nedenfor.

Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, fremgår av styrets årsberetning. Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer og styrets forslag til valg av nye medlemmer til valgkomiteen fremgår av forslaget til protokoll fra generalforsamlingen som følger avslutningsvis nedenfor.

Hilsen
Helge Skåden
Styreleder

Styrets årsberetning 2019

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholds kravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert.

Styret

Foreningens styre i perioden 24.april 2019 til ordinær generalforsamling 2020.

Styrets leder Helge Skåden (På valg)
Styremedlem Trygve Lunde
Styremedlem Torstein Aasland (På valg)
Styremedlem Tore J. Aastrand
Styremedlem Arne Idsøe (På valg)
Varamedlem Reid Fiskaa (På valg)
Varamedlem Inger Lise Løvneseth

Styret har avholdt 6 styremøter i perioden.

Valgkomiteen består av:

Laila Ø. Thu
Lars Arild Nilsen (På valg)
John Arne Strand (På valg)

Virksomhet, medlemmer og båtplasser

Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina.

Pr. 31.12.19 hadde SMBF 2260 medlemmer, en nedgang på 20 fra 31.12.18. Av disse hadde 1131 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1129. Det var ingen ledige båtplasser. Det ble i 2019 tildelt 67 plasser, 2 flere enn 2018.

Overordnet drift og administrasjon

Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter.

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter. Foreningen har som tidligere opplyst, etablert godkjent anlegg for mottak av restavfall og avfallssortering samt spylegraver med oppsamlingskummer. I tillegg ble det i 2019 innkjøpt oljeoppsamlingsposer til alle medlemmer som ligger med båt i Hillevågsvannet og som har innenbordsmotor.
Påvirkningen av det ytre miljø, som følge av foreningens drift, anses på denne bakgrunn ubetydelig. Styret søker allikevel løpende å finne frem til aktuelle tiltak egnet til ytterligere å redusere driftens fremtidige påvirkning av det ytre miljø.

Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2019, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor.

Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2019.

Tiltak under handlingsplanen 2019

Total utskiftning av kassasystemet

Kassasystemet er skiftet ut inkl. betalingsterminal inne og kortautomat utvendig. Dette ble gjort på grunn av nye regler for kassasalg som trådte i kraft fra 01.01.19.

Bytte ut alle el-uttak på slippen til låsbare 3-pin kontakter med jordfeilbryter på hvert stikk

Dette er på gang, men vi har hatt utfordringer med å finne skap som passer til dette. Håper å få dette på plass snarlig.

Nye bord i selskapslokalet

Har kontakt med flere leverandører på dette, men har ikke funnet riktig produkt enda.

Skifte ut alle kontakter og legge opp jordet anlegg i klubbhusets sal

Alle kontakter er skiftet ut til nye med jord, lagt opp jordledning i hele lokalet, samt skiftet ut til nye jordfeilautomater i sikringsskap. (HMS midler)

Ny dør med automatisk døråpner til hc toalettet

Døren med ny automatisk åpner er montert. Det er kode på døren når Marinaen er stengt. Alle medlemmer kan få oppgitt kode ved henvendelse administrasjonen. (HMS midler)

Løpende vedlikehold av havnen

Gjennom året blir det kontinuerlig utført løpende vedlikehold i havnen. Dette gjelder uforutsette utskiftinger av utriggere, fortøyningslodd, bryggefester/fortøyninger og reparasjoner på brygger og utriggere. Frasatt søppel blir plukket opp, sykler og annet blir hentet opp fra sjøen og det blir selvfølgelig annen opprydning som kreves, vi har et stort område som skal vedlikeholdes.

Slangetromler på drivstoffpumpene

I tillegg har vi fått montert opp rustfrie slangetromler på alle drivstoffpumpene på marinaen. Disse har automatisk inn trekk slik at slangene nå ikke blir liggende på bryggene, med fare for snubling og påfølgende ulykker. (HMS midler)

Styrets forslag til regnskap for 2019:

Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2019 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet overskudd for foreningen og marinaen på kr 65 486,- som foreslås disponert til egenkapital.

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer.

Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers AS, som mottar honorar etter regning.

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Resultatregnskap

2020 Budsjett 2019 Budsjett Note 2019 2018
Salgsinntekter Marina 5 971 500 6 979 500 5 974 223 6 979 559
Medlemskontingenter 5 548 500 5 576 000 5 568 045 5 584 595
Annen driftsinntekt 1 075 500 1 335 000 1 299 183 1 389 630
Sum driftsinntekt 12 595 500 13 890 500 12 841 451 13 953 783
Varekostnad 5 443 500 6 367 800 5 415 995 6 291 369
Lønnskostnad 2 785 000 2 699 500 3 2 723 393 2 621 171
Avskrivning 1 179 500 1 134 000 1 1 123 616 1 056 178
Annen driftskostnad 3 619 000 3 730 000 3 3 657 519 3 696 701
Sum driftskostnad 13 027 000 13 931 300 12 920 523 13 665 420
Driftsresultat -431 500 -40 800 -79 072 288 364
Annen renteinntekt 169 000 101 000 133 888 86 685
Annen rentekostnad 77 0
Ordinært resultat før skattekostnad -262 500 60 200 54 739 375 049
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 2 -10 747 19 847
Årsresultat 0 0 65 486 355 202
Disponeringer
Til/fra egenkapital -65 486 -355 202
Sum disponert: -65 486 -355 202

Balanse – Eiendeler

Note 2019 2018
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 10 907 0
Sum immatrielle eiendeler 2 10 907 0
Varige driftsmidler
Brygger og utliggere 16 964 087 17 840 406
Marinastasjon 2 043 925 2 099 077
Annen fast eiendom 1 136 614 1 223 872
Inventar 546 648 351 569
Sum varige driftsmidler 1 20 691 274 21 514 924
Sum anleggsmidler 20 702 180 21 514 924
OMLØPSMIDLER
Varer 8 602 531 625 356
Kundefordringer 52 963 186 735
Andre kortsiktige fordringer 45 688 45 909
Sum fordringer 98 651 232 644
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5,9 14 149 763 12 323 205
Sum omløpsmidler 14 850 945 13 181 205
SUM EIENDELER 35 553 125 34 696 129

Balanse – Egenkapital og gjeld

Note 2019 2018
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 4 20 336 955 19 689 460
Sum innskutt egenkapital 20 336 955 19 689 460
Opptjent egenkapital
Egenkapital 4 13 596 970 13 531 484
Sum opptjent egenkapital 13 596 970 13 531 484
Sum egenkapital 33 933 925 33 220 944
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 380 023 298 890
Betalbar skatt 2 160 19 847
Skyldige offentlige avgifter 186 401 152 939
Annen kortsiktig gjeld 6 1 052 617 1 003 509
Sum kortsiktig gjeld 1 619 201 1 475 185
Sum gjeld 1 619 201 1 475 185
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 35 553 125 34 696 129

Noteopplysninger til årsregnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital.

Skatt

Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Varige driftsmidler

Brygger og
utliggere
Marina
stasjon
Annen fast
eiendom
Inventar Arbeidsbåt Sum
Anskaffelseskost
01.01.2019
24 738 945 3 033 909 1 930 265 863 385 204 313 30 770 817
Tilgang 10 727 0 0 268 545 0 279 272
Avgang 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost
31.12.2019
24 749 672 3 033 909 1 930 265 1 131 930 204 313 31 050 089
Akkumulerte
avskrivninger
7 785 585 989 984 793 651 585 282 204 313 10 358 816
Bokført verdi per
31.12.2019
16 964 087 2 043 925 1 136 614 546 648 0 20 691 273
Årets avskrivinger 927 696 44 125 87 259 64 536 0 1 123 616
Forventet
økonomisk levetid
20-30 år 50 år 20-50 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 2 Skatt

Marinaen er skattepliktig og det føres eget avdelingsregnskap for dette formål. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2019 2018 Endring
Varige driftsmidler 24 455 0 -24 455
Sum midlertidige forskjeller 24 455 0 24 455
Akkumulert fremførbart underskudd -74 032 0 74 032
Grunnlag for beregning av utsatt skatt -49 577 0 49 577
       
Utsatt skatt / Skattefordel (22%) 10 907 0
-10 907
     
Årets skattekostnad   2019 2018
Skattepliktig inntekt:      
Ordinært resultat før skatt   -49 654 84 992
Permanente forskjeller   77 -25
Endring i midlertidige forskjeller -24 455 0
Skattepliktig inntekt -74 032 84 967
     
Årets skattekostnad 2019
2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:    
Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt 0 19 542
Avsatt beregnet formuesskatt 160 305
Endring i utsatt skattefordel -10 907 0
Skattekostnad ordinært resultat -10 747
19 847
     
Betalbar skatt i balansen:    
Betalbar skatt på årets resultat 0
19 542
Avsatt beregnet formuesskatt 160
305
Sum betalbar skatt i balansen 160
19 847

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 2 284 832 2 223 149
Arbeidsgiveravgift 330 617 318 145
Pensjonskostnader 59 971 33 199
Andre ytelser 47 972 46 678
Sum 2 723 393 2 621 171
Sysselsatte årsverk 4 4
Ytelser til ledende personer Daglig Leder Styret
Lønn/styrehonorar 592 508 56 000
Pensjonsutgifter 14 993 0
Annen godtgjørelse 8 791 0
Sum 616 292 0

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2019 2018
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 58 547 52 200
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 7 100 6 900
Sum (eksl. mva) 65 647 59 100

Note 4 Egenkaptial

Annen innskutt egenkapital Egenkapital Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2019 19 689 460 13 531 484 33 220 944
Årets resultat 0 65 486 65 486
Årets innbetalte depositum 647 495 0 647 495
Egenkapital 31.12.2019 20 336 955 13 596 970 33 933 925

Note 5 Bundne midler

2019 2018
Herav bundne bankinnskudd 203 948 201 460

Note 6 Miljøfond

Miljøfond
Bokført verdi per 01.01.2019 729 385
Årets avsetning 454 895
Årets brukte midler -413 638
Bokført verdi per 31.12.2019 770 642

Note 7 Fordringer og gjeld

2019 2018
Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 0 0

Note 8 Varer

2019 2018
Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 602 531 625 356
Sum 602 531 625 356

Note 9 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet har stilt bankgaranti på kr 350 000 overfor Preem Norge AS.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2019 2018
Bankinnskudd 14 149 763 12 323 205
Sum 14 149 763 12 323 205

Revisjonsberetning

Konklusjon: Vi har revidert Stavanger Motorbåtforenings årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styrets forslag til handlingsplan for 2020

 • Montere brannslukkere på marinaens fyllepirer samt på slippområdet. (HMS midler)
 • Utskifting av brygge D1. Denne blir nå betongbrygge.
 • Sette opp bommer med varslingsmuligheter på alle flytebryggene, 13 i tallet. (HMS midler)
 • Utarbeide fremdriftsplan for håndtering av farlige stoffer (bensin), og rette opp feil og mangler i henhold til branntilsynsrapport.
 • Etablere nytt tankanlegg under slippområdet, både bensin og diesel. samt legge opp nye rørføringer fra pumper til nye tanker, og montere fyllekasse.
 • Tømme og nøytralisere gamle tanker
 • Heve drivstoffpumpene over springflonivå.
 • Skifte ut flere display som er uleselige på noen av strøm støttene i havna.

Til info: Miljømidlene endret navn til HMS midler i 2019. Vi vil derfor i fremtiden bruke ordet HMS midler i både regnskap, tekster og prislister. Grunnen er at nå kan vi søke bruk av disse midlene til investeringer i både helse, miljø og sikkerhet.

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2020

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2020 fremgår av tabellen nedenfor, som også inneholder priser for diverse tjenester foreningen tilbyr medlemmene.

Prisliste 2020

Båtplass Årsavgift Medl.kont. HMS avgift* Total pr. år
2,5 m 2.500,- 500,- 288,- 3.288,-
3,0 m 3.000,- 500,- 345,- 3.845,-
3,5 m 3.500,- 500,- 403,- 4.403,-
4,0 m 4.000,- 500,- 460,- 4.960,-
4,5 m 4.500,- 500,- 518,- 5.518,-
5,0 m 5.000,- 500,- 575,- 6.075,-
5,5 m 5.500,- 500,- 633,- 6.633,-
6,0 m 6.000,- 500,- 690,- 7.190,-
9,0 m 9.000,- 500,- 1.035,- 10.535,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Innskudd depositum / båtplass
2,5 x 6 m  kr   17 000,-
3,0 x 6 m  kr   17 000,-
3,5 x 7 m  kr   23 000,-
3,5 x 8 m  kr   23 000,-
4,0 x 10 m  kr   33 000,-
4,5 x 10 m  kr   33 000,-
5,0 x 10 m  kr   33 000,-
5,5 x 12 m  kr   51 000,-
6,0 x 15 m  kr   51 000,-
Depositum strømuttak på båtplass  kr     7 500,-
Depositum strømbrikke for strømuttak  kr        200,-
Medlemskontingent og Bomnøkkel
Medlemskontingent alle medlemmer  kr 500,-
Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer.  kr 400,-
Strøm
Strøm pr. kWt pr 01.01.20 *  kr 1,20

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Slipping
Slipping av båt til og med 24 fot  kr 900,-
Slipping av båt fra 25 til 32 fot  kr 1 100,-
Døgnpris utover vanlig slippeperiode  kr 100,-
Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time)  kr 800,-
Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time)  kr 1 000,-
Nødslipping (utenom arbeidstid)  kr 2 400,-

Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Opplagspriser
Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot  kr 2 100,-
Vinteropplag på land for båter fra 25 til 32 fot  kr  2 700,-
Leie av opplagsmateriell for vinteropplag  kr 600,-
Selskapslokale
Leie av selskapslokalet hel helg medlem  kr 4 500,-
Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem  kr 6 500,-
Depositum ved avtaleinngåelse  kr 2 000,-

*Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Styrets forslag til protokoll fra ordinær general forsamling 2020

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 17.06.2020 av alle medlemmer om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak om å gi melding innen den 01.07.2020 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 01.07.2020 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2019
  I samsvar med styrets forslag ble styrets årsberetning for 2019 samt styrets forslag til årsregnskap for 2019, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2020 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontigent og årsavgift for 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til årskontigent og årsavgift for 2020, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styre samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Gjenvalgt
Styremedlem Trygve Lunde Ikke på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth I stedet for Torstein Aasland
Styremedlem Tore J. Aastrand Ikke på valg
Styremedlem Arne Idsøe Gjenvalgt
Varamedlem Eirik Svangtun I stedet for Reid Fiskå
Varamedlem Thor Steinar Sandvik I stedet for Inger Lise Løvneseth

I samsvar med styrets innstilling ble det valgt ny valgkomitè for foreningen som følger:

Laila Ø.Thu Ikke på valg
Reid Fiskaa  I stedet for Lars Arild Nilsen
John Arne Strand Gjenvalgt

Revisor og daglig leder for foreningen har mottatt innkallingen og saksdokumenter sammen med styrets forslag til protokoll fra generalforsamlingen og har ikke hatt innvendinger til disse eller behandlingsformen.

Etter opptelling er det registrert følgende antall stemmer for og imot styrets forslag til vedtak i de enkelte saker:

Sak nummer Antall stemmer for Antall stemmer mot
1
2
3
4
5

Intet mer ble protokollert.

Administrasjonen informerer

Selskapslokalet

I november 2019 hadde vi branntilsyn i våre lokaler. Det ble avdekket feil og mangler som gjør at vi i en periode må stenge våre selskapslokaler for all aktivitet, til disse feil og mangler er rettet opp. Dette beklager vi sterkt overfor alle berørte.

Fra huset ble planlagt og senere bygget, har det vært meningen at dette skulle inneholde bensinstasjon og selskapslokaler samt kontorer. Dette ble godkjent allerede i 1982.     Drivstofftankene er montert inne i husets bakre del og vi har god kontroll med disse, da vi kan ta daglige kontrollrunder i dette rommet, og visuelt sjekke disse for eventuelle lekkasjer eller annet som måtte oppstå.

Vi har hatt kontinuerlige branntilsyn i alle år med unntak av noen, fordi vi da ble avregistrert som særskilt brannobjekt. Sist bygget ble godkjent var i oktober i fjor.

Nye forskrifter er kommet og vi ble rammet av disse. Bensin får ikke lengre lagres i tanker innomhus der det også drives utleie til tredje person.

I den forbindelse er det større tiltak som må på plass. Vi har fått godkjenning fra kommunen om nedgraving av ny bensin- og dieseltank under slippområdet. Arbeidet settes forhåpentlig i gang medio juni, og vi regner med å ha dette oppe å gå i andre halvdel av juli.

I anleggsperioden får vi ikke selge bensin, men har tilgang på diesel med redusert kapasitet. Dette er et stort prosjekt og vi beklager uleiligheten dette har medført for bensinkundene våre.

Frem til denne hendelsen var lokalet utleid nesten hver eneste helg, i tillegg hadde Baatskolen Poseidon kursvirksomhet i ukedager vår og høst.

HMS midler

Også i 2019 ble det søkt bruk av HMS midler til flere tiltak.
Det er montert opp brannslukkere på slipp og fylle pirer på Marinaen.

Slangetromler med auto inn trekk på alle diesel- og bensinpumper på Marinaen.

Det er lagt opp nye kabler og kontakter, hele el anlegget er lagt opp med jording, og sikringer byttet ut til jordfeilautomater i selskapslokalet.

På døren inn til de utvendige toalettene er det nå montert automatisk døråpner. Kode må benyttes utenom åpningstid, denne fås ved henvendelse til administrasjonen.

Bommer er bestilt for oppsett ved inngangen til samtlige flytebrygger, 13 i tallet. På disse er det varslingsskilt for ferdsel på bryggene. Bommene er ikke låst og skal kun fungere som varsel.

Slippen

Slippsesongen var helt normal med tanke på antall båter som ble slippsatt. Været ser ikke ut til å ha stor betydning i så måte. Vi endte opp med 492 båter gjennom sesongen, tallet er inkludert 50 båter i vinteropplag. Sammenlignet med året før, som værmessig var helt topp, hadde vi faktisk 3 flere båter oppe dette året. Kjekt at slippen blir flittig brukt.

Tildeling av båtplass

Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplass. Foruten prinsippet om ansiennitet, er det avgjørende for tildelingen at ledig bryggeplass passer til det aktuelle medlemmets båt.

De siste årene har det blitt tildelt ca. 60 båtplasser i snitt i året. I 2019 ble tallet 67. Dette betyr ikke at ventetiden har gått noe særlig ned. Vi må derfor presisere at for å beholde plassen du har fått tildelt, må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havnen. Absolutt siste frist er oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra tildelingsdato. Marinakontoret skal varsles før båten tas inn i havna og båten skal være registrert på medlem. Eventuelle manglende opplysninger må oppgis til administrasjonen innenfor samme tidsrom.

Hvis du ser at du ikke kommer til å kjøpe båt innenfor disse rammene, må du takke nei til båtplass. Båtplassen går da til nestemann på ventelisten men du mister ikke din plass i køen, forutsatt at du opprettholder ditt passive medlemskap. Dette for at det ikke skal ligge tomme båtplasser i påvente av båtkjøp i lengre perioder. Du vil få tildelt båtplass igjen når alt ligger til rette for det.

Medlemsplikter

Husk å melde fra om adresseendring, nye telefonnummer og e-post adresser.
Du kan risikere å gå glipp av viktig informasjon ang båten din eller ved tildeling av båtplass.

Havnen

Det har ikke vært noen store utfordringer i havnen i 2019. Vi har blitt spart for kraftig vind/høststormer, som igjen kunne forårsaket ødeleggelser på utstyret vårt. Enkelte småreparasjoner er det jo alltid men de blir håndtert fortløpende.
Vi har mistet 4 båtplasser ytterst på jernbanesiden p.g.a. utsig av betongkant. Det ser pr nå ikke ut som vi får disse tilbake.

Marina

På Marinaen har vi det du trenger til båtpussen, til fendring og til fortøyning. Du finner også olje og filtrer og litt sesongvarer. Her fyller du også bensin og diesel.
Vi har konkurransedyktige priser og du er hjertelig velkommen.

Miljøtiltak

I fjor fikk alle med innenbordsmotor i båten, tilbud om å komme inn og hente seg en pose med oljeoppsamlingsmidler. Disse er beregnet å legge i båtens kjølsvin for å samle opp evnt. olje-/diesel lekkasjer i store eller små mengder. Vi er helt sikre på at dette har noe for seg da veldig mange har automatiske lensepumper som lenser dette rett ut i havna. Det er det vi ønsker å unngå.

Mange har vært og hentet posene sine og synes dette er et bra tiltak, men mange har unnlatt å hente. Vi oppfordrer de som ikke har fått om å komme og hente seg en pose. Disse er gratis og vi har brukt HMS midler til innkjøp av disse. Vi ønsker at alle skal være med på et lite tiltak for havna og naturen.

Diverse

I forbindelse med 100 års jubileet ble det innkjøpt t-skjorter og båtvimpler med foreningens logo.     Vi har fortsatt en god del igjen til de som ikke har vært og fått disse. Det er kun størrelse m,l og xl igjen. Velkommen inn og hent, en til hvert medlem, så langt lageret rekker.

BILDE

Strømtilknytning i havna

Fortsatt oppdager vi skjøter og ikke godkjente kabler når vi går kontroller i havna. Du som båteier forplikter å sette deg inn i forskrifter for bruk av elektriske anlegg før du kopler deg på.

I marinaanlegg er dette spesielt viktig da feil bruk av utstyr kan gå ut over andre enn deg selv og vi må hele tiden tenke sikkerhet. Maks strømuttak pr båt er 600 W. Det skal brukes godkjente kabler med spesifikasjon H07RNF 3×2,5 eller bedre. Kabler som ikke holder mål, vil ved kontroll bli koplet fra strømnettet. Dette er tiltak vi ikke ønsker å gjennomføre, men da vi har en del problemer med både jordfeil via båter og økende tæring på propellere, drev og utenbordsmotorer, ser vi oss nødt til å gjøre dette. Sørg for at du har en godkjent / feilfri kabel uten skjøt, så betyr dette ingenting for deg.

Vinteropplag 2020

Dato for bestilling av vinteropplag tirsdag 01.09.20.

Som før er det første mann til mølla prinsippet som gjelder. Det blir som vanlig personlig fremmøte, men stedfortreder godtas. Vi svarer ikke på telefon eller e-post i tidsrommet dette foregår. Vi åpner dørene kl. 08.00.

Fortøyning

Høst og vinter er faren for høyvann og springflo en utfordring. Vi ser at mange som ligger ved fast kai (jernbanesiden og B-siden), har veldig stramme fortøyninger. Fortøy båten med slakke tau mot land og bruk gjerne ekstra spring i tillegg for å unngå at utriggerne regelrett blir nappet løs fra betongkanten. Her snakker vi store krefter og stor oppdrift, spesielt på større båter.

Husk å ta ansvar for fellesskapet.