Årsrapport 2023

Fortøyning

Innkalling til Generalforsamling

Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 106. ordinære generalforsamling.
Det var i en periode frem til 1. juni 2021 gjeldende en midlertidig lov med endringer i krav til fysiske møter, hvor det blant annet ble åpnet for mer utstrakt bruk av digitale møter. Denne loven ble opphevet 1. juni 2021.
Pr 1. juni 2021 ble det vedtatt endringer i foretakslovgivningen der fysiske og elektroniske møter likestilles. Styremedlemmer, medlemmer, eiere og andre som skal delta på møter, vil dermed enten delta på et fysisk møte, eller et elektronisk møte. Det er gitt nærmere regler for gjennomføring av møtene.

Styret har besluttet å avholde ordinær generalforsamling 2024 i Stavanger Motorbåtforening uten personlig fremmøte på følgende måte:

 • Alle medlemmer varsles via SMS om at generalforsamlingen avholdes og at innkalling med saksdokumenter og forslag til protokoll er lagt ut på foreningens hjemmesider.
 • Innkalling med dagsorden vedlagt saksdokumentene følger nedenfor sammen med forslag til protokoll som angir styrets forslag til vedtak i den enkelte sak på dagsordenen.
 • Medlemmenes avstemming i den enkelte sak gjennomføres ved at medlemmene gis frist til den 16.04.24 for å gi melding per e-post til smbf@smbf.no dersom medlemmet stemmer mot styrets forslag til vedtak som angitt i forslaget til protokoll. Medlemmer som ikke innen nevnte frist har gitt melding om at de stemmer mot, vil bli ansett for å stemme for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak ved opptelling av stemmene.
 • Når stemmene slik er opptalt, vil endelig protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til foreningen den 30.04.24.

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av årsberetning / regnskap 2023
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for2024
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2024
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.

Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2023, medlemskontingent og årsavgift for 2024, samt budsjett og handlingsplan for 2024, kommer frem på de følgende sider nedenfor.

Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, kommer frem av styrets årsberetning. Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer og styrets forslag til valg av nye medlemmer til valgkomiteen kommer frem av forslaget til protokoll fra generalforsamlingen som følger avslutningsvis nedenfor.

Hilsen
Helge Skåden
Styreleder

Styrets årsberetning 2023

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholds kravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert.

Styret

Foreningens styre i perioden 28.april 2023 til ordinær generalforsamling 2024.

Styrets leder Helge Skåden (På valg)
Styremedlem Trygve Lunde
Styremedlem Tore J. Aastrand
Styremedlem Arne Idsøe (På valg)
Styremedlem Inger Lise Løvneseth
Varamedlem Thor Steinar Sandvik (På valg)
Varamedlem Eirik Svangtun (På valg)

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden.

Valgkomiteen består av:

Reid Fiskaa (På valg)
John Arne Strand (På valg)
Rune Runestad

Virksomhet, medlemmer og båtplasser

Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina.
Pr. 31.12.2023 hadde SMBF 2276 medlemmer, en nedgang på 67 fra 31.12.2022. Av disse hadde 1131 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1168. Det ble i 2023 tildelt 69 plasser, 3 flere enn 2022.

Overordnet drift og administrasjon

Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak som gjelder likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter.

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter. Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2023, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor.
Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2023.

Inngangsparti marina

Inngangsparti

Tiltak under handlingsplanen 2023

 • Bytte ut defekt varmepumpe i selskapslokalet.
  Denne er nå byttet og fungerer som forventet.
 • Bytte ut alle lysstoffarmaturer i foreningshus samt naust, da det ikke lenger vil bli produsert vanlige lysstoffrør.
  ( Søke om bruk av HMS midler. ) Alle lysstoffarmaturer er nå skiftet ut til LED. ( Vi fikk innvilget bruk av HMS midler. )
 • Fortsette å sporadisk skifte ut uleselige display på strømstøtter i havna.
  Dette er utført etter hvert som de har sluttet å virke.
 • Utføre vanlig vedlikehold i havn, på slipp, i og ved foreningshus, samt annet forefallende på utstyr og området rundt oss.
  Vanlig vedlikehold er utført fortløpende.
 • Utarbeide avfallsplan mht nye regler for mottak og oppbevaring av farlig avfall, hvis vi skal ha dette som et servicetilbud.
  Dette medfører en del ekstra kostnader. Vi har forhandlet frem en avtale som er tilfredsstillende for oss, som gjør at vi fortsatt kan ta imot spillolje, filtre og batterier. Små endringer måtte utføres og vi skiftet renovasjonsselskap. Vi er godt fornøyde med avtalen.
 • Søke om bruk av HMS midler til solcellepanel på foreningshus.
  Søknad ble innvilget, men vi har besluttet å avvente til vi får mer kunnskap om dette er en lønnsom investering for oss.

Arbeidsbåt og flåte

Styrets forslag til regnskap for 2023:

Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2023 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet overskudd for foreningen og marinaen på kr 884 217,-,- som foreslås disponert fra egenkapital.

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer.

Regnskapet er revidert av Tjemsland Revisjon & Rådgivning A/S, som mottar honorar etter regning.

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Resultatregnskap

urevidert urevidert revidert revidert
2024 Budsjett 2023 Budsjett Note 2023 2022
Salgsinntekter Marina 7 212 000 6 147 500 6 758 091 6 695 070
Medlemskontingenter 6 787 000 6 575 450 6 522 300 6 024 116
Annen driftsinntekt 1 675 000 1 849 000 1 611 713 1 416 222
Sum driftsinntekt 15 674 000 14 571 950 14 892 104 14 135 407
Varekostnad 6 767 800 5 725 500 6 265 428 6 111 725
Lønnskostnad 3 290 230 2 688 254 1 2 654 918 2 934 462
Avskrivning 1 346 500 1 360 500 2 1 340 045 1 318 363
Annen driftskostnad 4 291 500 4 312 700 1 4 303 562 4 419 375
Sum driftskostnad 15 696 030 14 086 954 14 563 953 14 783 925
Driftsresultat -22 030 484 996 328 151 -648 518
Annen renteinntekt 550 000 300 000 494 624 164 898
Annen rentekostnad 0 0 23 131
Ordinært resultat før skattekostnad 527 970 784 996
822 752 -483 751
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 3 -61 465 -59 296
Årsresultat 527 970 784 996 884 217 -424 455
Disponeringer
Til/fra egenkapital -884 217 424 455
Sum disponert: -884 217 424 455

Balanse – Eiendeler

Note 2023 2022
EIENDELER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 3 172 920 111 455
Sum immatrielle eiendeler 172 920 111 455
Varige driftsmidler
Brygger og utliggere 16 889 006 17 987 513
Marinastasjon 1 823 319 1 878 471
Annen fast eiendom 912 191 1 005 599
Arbeidsbåt 153 288 161 687
Inventar 293 344 299 151
Sum varige driftsmidler 2 20 071 148 21 332 422
Sum anleggsmidler 20 244 068 21 443 877
OMLØPSMIDLER
Varer 4 737 295 708 159
Kundefordringer 5 53 840 70 360
Andre kortsiktige fordringer 6 82 906 367 108
Sum fordringer 136 746 437 468
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7,8 16 857 312 13 059 049
Sum omløpsmidler 17 731 353 14 204 676
SUM EIENDELER 37 975 421 35 648 553

Balanse – Egenkapital og gjeld

Note 2023 2022
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 9 22 667 605 22 184 755
Sum innskutt egenkapital 22 667 605 22 184 755
Opptjent egenkapital
Egenkapital 9 13 711 404 12 827 186
Sum opptjent egenkapital 13 711 404 12 827 186
Sum egenkapital 36 379 009 35 011 941
 
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 138 119 132 361
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige avgifter 170 591 187 906
Annen kortsiktig gjeld 287 703 316 344
Sum kortsiktig gjeld 1 596 413 636 611
Sum gjeld 1 596 413 636 611
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 37 975 421 35 648 533

Noteopplysninger til årsregnskapet 2023

Generelle regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital.

Skatter

Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring av regnskapsprinsipp.

Note 1
Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2023 2022
Lønninger 2 121 753 2 406 922
Arbeidsgiveravgift 337 070 357 896
Pensjonskostnader 93 249 114 153
Andre lønnsrelaterte ytelser 102 846 55 491
Sum lønnskostnader 2 654 918
2 934 462
Antall årsverk 3 4

Godtgjørelse til daglig leder utgjør kr 594 140 eksklusiv pensjon og annen godtgjørelse. Det er utdelt kr 70 000 i honorar til styret i 2023.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 138 040 for revisjon inklusiv utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og kr 0 for andre tjenester.

Note 2
Varige driftsmidler

Brygger og
utliggere
Marina
stasjon
Annen fast
eiendom
Inventar Arbeidsbåt Sum
Anskaffelseskost
01.01.2023
28 863 712 3 033 909 2 071 251 1 159 243 372 300 34 424 316
Tilgang 0 0 0 78 771 0 1 076 099
Avgang 0 0 0 0 0 0
Akkumulert avskrivning 31.12. 11 961 913 1 210 590  1 171 854 944 670 219 012 14 167 993
Bokført verdi 31.12. 16 901 799 1 823 319 899 397 293 344 153 289 20 071 148
Ordinær avskrivning 2022 1 085 714 55 152 108 302 84 578 6 299 1 340 045
Forventet økonomisk levetid 20-30 år 50 år 20-50 år 3-5 år 20 år
Avskrivingsplan Linær  Linær  Linær  Linær Linær

Note 3
Skattekostnad

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Stavanger Motorbåtforening har kun skatteplikt på Marinaen:

Beregning av årets skattegrunnlag 2023 2022
Resultat før skatt – 279 387 – 205 154
Permanente forskjeller 0 0
Midlertidige forskjeller 3 265 -542
Sum skattegrunnlag: – 276 122 -205 696
Betalbar skatt: 0 0
Skattesats: 22% 22%

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt av midlertidige forskjeller knyttet til:

Oversikt over midlertidige forskjeller 2023 2022
Driftsmidler 41 598 44 863
Fremførbart underskudd – 827 599 -551 477
Ikke bokført utsatt skattefordel 0
Sum midlertidige forskjeller – 786 001 -506 614
Utsatt skatt: 172 920 111 455
Skattesats: 22% 22%
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av: 2023 2022
Betalbar skatt 0 0
Endring utsatt skatt – 61 465 -59 296
Skattekostnad i resultatregnskapet – 61 465 -59 296
Betalbar skatt i balansen 0 0

Note 4
Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Note 5
Kundefordringer

Kundefordringer er verdsatt til pålydende.

Note 6
Miljøfond

Miljøfond
Bokført verdi per 01.01.2023 325 297
Årets avsetning miljøavgift -514 540
Mottatte miljømidler 228 944
Bokført verdi per 31.12.2023 39 701

Note 7
Bundne midler

I posten inngår bankinnskudd skattetrekk med kr 275 829. Bokført skyldig skattetrekk utgjør
kr 110 448.

Note 8
Pantstillelser

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

Garanti Prem Norge 320 000
Sum 320 000

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Bankinnskudd 16 581 483
Sum 16 581 483

Note 9
Egenkapital

Annen innskutt egenkapital Egenkapital Sum EK
Egenkapital 1.1 22 184 755 12 827 186 35 011 941
+ Årets resultat 0 884 218 884 217
+/- Årets endring i innbetalt depositum 482 850 0 482 850
Egenkapital 31.12 22 667 605 13 711 404 36 379 009

Note 10
Obligatorisk tjenestepensjon

Foreningen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har pensjonsordning som oppfyller disse kravene.

Revisjonsberetning

Konklusjon
Jeg har revidert Stavanger Motorbåtforening’ årsregnskap som viser et resultat på kr 884 217. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styrets forslag til handlingsplan for 2024

 • Vannrørene til bryggene i havnen må skiftes ut.
 • Bytte bordkledning på vegg ved slipp hus.
 • Sette opp låsbare strømskap på service- og gjestebrygge.
 • Male deler av bygninger og vinduer.
 • Løpende vedlikehold av bygningsmasse og havneområde.
 • Skifte server og fornye software for medlemsregister.
 • Bytte ut 2 bryggeseksjoner ytterst på L bryggen.

Utsikt fra klubbhuset mot Paradis Brygge.

Prisliste 2024

Båtplass Årsavgift Medl.kont. Miljøavgift* Total pr. år
2,5 m 3.073,- 600,- 340,- 4.013,-
3,0 m 3.687,- 600,- 408,- 4.695,-
3,5 m 4.302,- 600,- 476,- 5.378,-
4,0 m 4.916,- 600,- 544,- 6.060,-
4,5 m 5.531,- 600,- 612,- 6.743,-
5,0 m 6.145,- 600,- 680,- 7.425,-
5,5 m 6.760,- 600,- 748,- 8.108,-
6,0 m 7.374,- 600,- 815,- 8.790,-
9,0 m 11.061,- 600,- 1.224,- 12.885,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Innskudd depositum / båtplass
Bredde x Lengde
2,5 x  6 m og 3,0 x  6m  kr   17 000,-
3,5 x  7 m og 3,5 x  8m  kr   23 000,-
4,0 x10 m, 4,5 x 10 m og 5 x10 m  kr   33 000,-
5,5 x12 m og 6,0 x15 m  kr   51 000,-
Depositum strømuttak på båtplass  kr     7 500,-
Depositum strømbrikke for strømuttak  kr        300,-
Medlemskontingent og Bomnøkkel
Medlemskontingent alle medlemmer  kr       600,-
Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer.  kr       500,-
Strøm
Strøm pr. kWt pr 01.01.24(*)  kr        3,50

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Slipping
Slipping av båt til og med 20 fot  kr   1 200,-
Slipping av båt fra 21 til 25 fot  kr   1 300,-
Slipping av båt fra 26 til 32 fot  kr   1 500,-
Døgnpris utover vanlig slippeperiode   kr      100,-
Hurtigslipp av båt til og med 20 fot (maks 1 time)  kr   1 100,-
Hurtigslipp av båt fra 21 fot til 25 fot (maks 1 time)  kr   1 200,-
Hurtigslipp av båt fra 26 fot til 32 fot (maks 1 time) kr   1 400,-
Nødslipping (utenom arbeidstid)  kr   2 500,-

Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Opplagspriser
Vinteropplag på land for båter til og med 20 fot  kr    3 000,-
Vinteropplag på land for båter fra 21 til 25 fot kr    3 300,-
Vinteropplag på land for båter fra 26 til 32 fot kr    3 900,-
Leie av opplagsmateriell for vinteropplag  kr       600,-
Selskapslokale
Leie av selskapslokalet hel helg medlem  kr   5 500,-
Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem  kr   7 500,-
Depositum ved avtaleinngåelse  kr   2 000,-

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet. Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Styrets forslag til protokoll fra ordinær general forsamling 2024

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2024 i Stavanger Motorbåtforening:
Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 08.04.2024 til alle medlemmer. Medlemmer er varslet om at innkalling og dagsorden med saksdokumenter er publisert på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll. Medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak, må gi melding innen den 22.04.2024 per e-post til smbf@smbf.no. Medlemmer som ikke har gitt stemme mot styrets forslag blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 22.04.2024 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag, ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent.
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2023.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets årsberetning for 2023 samt styrets forslag til årsregnskap for 2023, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2024.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2024 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2024.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2024, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling, ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge Skåden Gjenvalgt
Styremedlem Trygve Lunde Ikke på valg
Styremedlem Tore J. Aastrand Ikke på valg
Styremedlem Arne Idsøe Gjenvalgt
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Ikke på valg
Varamedlem Thor Steinar Sandvik Gjenvalgt
Varamedlem Eirik Svangtun Gjenvalgt

Valgkommitèen

Reid Fiskaa Gjenvalgt
John Arild Jåsund Valgt
Rune Runestad Ikke på valg

DEN NYE POLITIBÅTEN PÅ BESØK VÅREN 2023.

ADMINISTRASJONEN INFORMERER

Selskapslokalet :
Utleien av selskapslokalene går sin vante gang etter pandemien. Noen ledige helger har det vært, men vi regner med at det fylles opp etter hvert som normalen i hverdagen er tilbake. Det er også en del kursvirksomhet i ukedager både vår og høst.

Vi har fått installert ny varmepumpe da den gamle sluttet å virke.

Butikken vår :
Vi har en flott butikk med alt dere trenger av båtpussprodukter når båten er på slippen. Vi selger tauverk til fortøyninger, fendrer, el kabler til strømuttakene på båtplassene og flytevester til konkurransedyktige priser. Vi har også frostvakter, vifteovner og andre nyttige ting til båten.

Vi håper at alle våre medlemmer ser behovet og nytten av å ha en egen Marina, og vi håper at flere vil benytte seg av dette tilbudet.

Butikken vår

Havnen :
Det er fullt belegg på båtplassene, men ventetiden har gått noe ned. Det forklares med at flere på ventelisten takker nei når båtplass tilbys. Vi må da lenger ned på listen og tilby båtplass til medlemmer med kortere ansiennitet. Fortsatt ligger det gamle, utrangerte båter i havnen som ikke er i bruk. Ta kontakt så kan vi hjelpe med å bli kvitt disse. Det koster ingenting å få levert båten til Eco Fiber. Samtidig gir du andre muligheten til å få seg båtplass, og du sparer pengene til årsavgiften. Bestem deg nå, så slipper du årsavgiften for 2024. Har du i tillegg et depositum innestående, får du også utbetalt dette. Hvis båten mot formodning skulle synke eller på annen måte påføre foreningen utgifter, vil depositumet brukes til å dekke disse utgiftene og dermed ikke bli utbetalt i sin helhet.

Ansienniteten opprettholdes så lenge medlemskapet på kr.600,- blir betalt årlig. Båtplass får du igjen når du skulle trenge denne.

( Båt som ble fjernet for en tid siden.)

Strømplasser :
De som har båtplass med strøm, må sette seg inn i hvilke regler/forskrifter som gjelder ved tilkobling av strømkabler. Det har blitt en del ekstra utgifter for båtforeningen ved at feil blir begått, og ved uriktig bruk av kabler og utstyr. Er du i tvil, få fagfolk til å se på dette. Har du vært uheldig å miste kontakten/støpselet i sjøen, må denne IKKE settes i strømstøtten igjen. Skjøt på kabel er ikke under noen omstendigheter lov i Marinaanlegg, det skal være kabel i en hel lengde. Kabelen skal være i en kvalitet med betegnelsen HO7RN-F 3×2,5mm2, eller bedre. Det skal ikke brukes plastkabler som f.eks. røde Jojo o.l. Disse er ikke godkjent for bruk i Marinaanlegg. Dette går på sikkerhet for alle berørte parter. Det blir også foretatt kontroller i havnen hvor ikke godkjente kabler vil bli fjernet.

Slippen:
Det var som vanlig stor aktivitet på slippen før båtsesongen startet for fullt. Denne aktiviteten fortsatte utover sommeren med vanlige slippinger og hurtigslippinger for medlemmer som kanskje var litt sent ute, eller som bare ville opp for en kjapp spyling av båten.

For et par år siden fikk vi montert opp nye låsbare strømskap på slippområdet. Disse har til tider fått hard medfart av brukerne. Håndtak brekkes av jevnt og trutt og skap blir også prøvd brutt opp. Nøkkel MÅ lånes på Marinaen for de som trenger strøm til vårpussen eller når båten er i vinteropplag på slippen. Skapene er enkle å åpne, det trengs ikke bruk av makt til dette.

Dato for bestilling av vinteropplag 2024 – 2025 blir mandag 02.09.2024. Personlig fremmøte. Vi åpner dørene kl. 08.00.

HMS midler:
I året som har gått, søkte vi om å få bruke oppsparte HMS midler til å skifte ut alle lysstoff armaturer i foreningens bygninger, samt å få fjernet de gamle drivstofftankene i foreningshuset. Dette ble godkjent i Båtforeningenes Fellesråds Faglige Råd og i kommunen. Begge oppgavene er utført i løpet av høsten 2023.

Det ble også søkt bruk av HMS midler til å montere solcellepaneler på foreningshuset. Det ble også godkjent, men styret har fortsatt ikke tatt stilling til om dette skal gjennomføres.

Strøm og strømpriser:
Prisene på strøm har til tider vært uforholdsmessig høye, og foreningen har måttet legge prisen enda litt høyere pga uforutsigbarhet. Vi selger strømmen på forskudd og dermed vet vi ikke hva strømprisen er dagen eller uken etter. Det vi også ser, er at veldig mange bruker mye strøm. Mye mer enn det som er nødvendig for å holde båten tørr og frostfri. Kanskje en tanke å senke forbruket til et mer realistisk nivå, og dermed senke kostnaden betraktelig.

Vi har løpende informasjon om bindingsavtaler på strøm. Men det har foreløpig ikke kommet frem en løsning som vi kan være tjent med. Vi holder øyne og ører åpne for nye løsninger.

Vakthold:
Vaktholdet vi har i havnen, kvalifiserer til at vi er en forsikringsgodkjent havn. Vaktholdet består i fysiske runder i havnen og kameraovervåking. De fysiske rundene i havnen, slippen og klubbhuset, foregår annenhver kveld/natt. I tillegg har vi flere kamera som dekker både havn og slippområde. Opptakene blir lagret eksternt i 7 dager før de blir slettet. I denne perioden kan vi også gå inn og sjekke opptak. Det at vi har denne ordningen, betyr at du som medlem, med båtplass i Hillevågsvannet, kan få reduksjon i premien på båtforsikringen hos ditt forsikringsselskap.

Marina:
På Marinaen treffer du oss i administrasjonen. Her kan du fylle på strømbrikken din, melde endringer i medlemskapet ditt og hente nøkler til strømboksene når du er på slippen. Her er også toaletter, men med litt begrensede åpningstider. Du som medlem kan få kode til døren.

Her henter du også nøkler til selskapslokalet, og får all informasjon med hensyn til leie av lokalet.

På Marinaen er det også en kaffekrok hvor medlemmene kan treffes for en prat, eller bare stikke innom for en kaffe.