Årsrapport 2022

Innkalling til Generalforsamling

Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 105. ordinære generalforsamling.

Det var i en periode frem til 1. juni 2021 gjeldende en midlertidig lov med endringer i krav til fysiske møter, hvor det blant annet ble åpnet for mer utstrakt bruk av digitale møter. Denne loven ble opphevet 1. juni 2021.

Pr 1. juni 2021 ble det vedtatt endringer i foretakslovgivningen der fysiske og elektroniske møter likestilles. Styremedlemmer, medlemmer, eiere og andre som skal delta på møter, vil dermed enten delta på et fysisk møte, eller et elektronisk møte. Det er gitt nærmere regler for gjennomføring av møtene.

Styret har besluttet å avholde ordinær generalforsamling 2023 i Stavanger Motorbåtforening uten personlig fremmøte på følgende måte:

 • Alle medlemmer varsles via SMS om at generalforsamlingen avholdes og at innkalling med saksdokumenter og forslag til protokoll er lagt ut på foreningens hjemmesider.
 • Innkalling med dagsorden vedlagt saksdokumentene følger nedenfor sammen med forslag til protokoll som angir styrets forslag til vedtak i den enkelte sak på dagsordenen.
 • Medlemmenes avstemming i den enkelte sak gjennomføres ved at medlemmene gis frist til den 16.04.23 for å gi melding per e-post til smbf@smbf.no dersom medlemmet stemmer mot styrets forslag til vedtak som angitt i forslaget til protokoll. Medlemmer som ikke innen nevnte frist har gitt melding om at de stemmer mot, vil bli ansett for å stemme for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak ved opptelling av stemmene.
 • Når stemmene slik er opptalt, vil endelig protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til foreningen den 28.04.23.

Forslag til dagsorden

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av årsberetning / regnskap 2022
 • Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2023
 • Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2023
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.

Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2022, medlemskontingent og årsavgift for 2023, samt budsjett og handlingsplan for 2023, kommer frem på de følgende sider nedenfor.

Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, kommer frem av styrets årsberetning. Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer og styrets forslag til valg av nye medlemmer til valgkomiteen kommer frem av forslaget til protokoll fra generalforsamlingen som følger avslutningsvis nedenfor.

Hilsen
Helge Skåden
Styreleder

Styrets årsberetning 2022

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholds kravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert.

Styret

Foreningens styre i perioden 30.mai 2022 til ordinær generalforsamling 2023.

Styrets leder Helge Skåden
Styremedlem Trygve Lunde (På valg)
Styremedlem Tore J. Aastrand (På valg)
Styremedlem Arne Idsøe
Styremedlem Inger Lise Løvneseth (På valg)
Varamedlem Thor Steinar Sandvik
Varamedlem Eirik Svangtun

Styret har avholdt 7 styremøter i perioden.

Valgkomiteen består av:

Laila Ø. Thu (På valg)
Reid Fiskaa
John Arne Strand

Virksomhet, medlemmer og båtplasser

Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina.

Pr. 31.12.22 hadde SMBF 2343 medlemmer, en nedgang på 49 fra 31.12.21. Av disse hadde 1130 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1213. Det ble i 2022 tildelt 66 plasser, 2 færre enn 2021.

Overordnet drift og administrasjon

Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak som gjelder likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter.

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter.

Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2022, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor.

Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2022.

Tiltak under handlingsplanen 2022

 • Bytte motor i arbeidsbåt («Gampen»), samt ny aksling og propell. En del ombygging må regnes med. Motoren er montert og alt av slanger og elektrisk er byttet ut. Aksling og propell kunne brukes som det var.
 • Oppgradering av div. datautstyr. Dette er utført.
 • Oppgradere to pirer ved Marina, samt tre-skjørtene mellom pirene, hvis prisene på materiell går ned i forhold til i fjor. Pirene og alle skjørtene ved Marina er nye.
 • Fortsette å skifte ut uleselige display på strømstøttene. Hovedsakelig på A-siden. Dette er utført.
 • Skifte ut alle brannslukkere i havnen, da de har oppnådd utløpsdato. Slukkerne ble refyllt da dette ble rimeligere enn utskifting. Alle plomber ble også byttet på skapene.
 • Bytte kortterminal ute til terminal med mulighet for tæpping. Terminalen er endelig ankommet og montert, etter en del forsinkelser.

Styrets forslag til regnskap for 2022:

Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2022 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet underskudd for foreningen og marinaen på kr 424 455,- som foreslås disponert fra egenkapital.

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer.

Regnskapet er revidert av Tjemsland Revisjon & Rådgivning A/S, som mottar honorar etter regning.

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Resultatregnskap

urevidert urevidert revidert revidert
2023 Budsjett 2022 Budsjett Note 2022 2021
Salgsinntekter Marina 6 147 500 7 442 000 6 695 070 6 252 210
Medlemskontingenter 6 575 450 6 037 750 6 024 116 5 781 384
Annen driftsinntekt 1 849 000 1 860 000 1 416 222 1 261 063
Sum driftsinntekt 14 571 950 15 339 750 14 135 407 13 294 656
Varekostnad 5 725 500 6 899 500 6 111 725 5 644 624
Lønnskostnad 2 688 254 2 968 729 1 2 934 462 2 664 154
Avskrivning 1 360 500 1 315 500 2 1 318 363 1 292 717
Annen driftskostnad 4 312 700 4 122 500 4 419 375 3 919 516
Sum driftskostnad 14 086 954 15 306 229 14 783 925 13 521 010
Driftsresultat 484 996 33 521 -648 518 -226 354 
Annen renteinntekt 300 000 65 000 164 898 11 555
Annen rentekostnad 0 0 131 0
Ordinært resultat før skattekostnad 784 996 98 522
-483 751 -214 799
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 3 -59 296 0
Årsresultat 784 996 98 522 -424 455 -214 799 
Disponeringer
Til/fra egenkapital 424 455 214 799
Sum disponert: 424 455 214 799

Balanse – Eiendeler

Note 2022 2021
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 111 455 52 159
Sum immatrielle eiendeler 111 455 52 159
Varige driftsmidler
Brygger og utliggere 17 987 513 18 210 392
Marinastasjon 1 878 471 1 933 622
Annen fast eiendom 1 005 599 1 068 472
Arbeidsbåt 161 687 0
Inventar 299 151 362 200
Sum varige driftsmidler 2 21 332 422 21 574 686
Sum anleggsmidler 21 443 877 21 626 845
OMLØPSMIDLER
Varer 4 708 159 755 089
Kundefordringer 5 70 360 172 375
Andre kortsiktige fordringer 6 367 108 60 201
Sum fordringer 437 468 232 576
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7,8 13 059 049 13 061 549
Sum omløpsmidler 14 204 676 14 049 214
SUM EIENDELER 35 648 533 35 676 059

Balanse – Egenkapital og gjeld

Note 2022 2021
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 9 22 184 755 21 551 755
Sum innskutt egenkapital 22 184 755 21 551 755
Opptjent egenkapital
Egenkapital 9 12 827 186 13 251 641
Sum opptjent egenkapital 12 827 186 13 251 641
Sum egenkapital 9 35 011 941 34 803 396
 
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 132 361 406 802
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige avgifter 187 906 168 901
Annen kortsiktig gjeld 316 344 296 960
Sum kortsiktig gjeld 636 611 872 663
Sum gjeld 636 611 872 663
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 35 648 533 35 676 059

Noteopplysninger til årsregnskapet 2022

Generelle regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital.

Skatter

Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring av regnskapsprinsipp.

Note 1
Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2022 2021
Lønninger 2 406 922 2 038 958
Arbeidsgiveravgift 357 896 296 609
Pensjonskostnader 114 153 55 214
Andre lønnsrelaterte ytelser 55 491  273 373
Sum lønnskostnader 2 934 462
2 664 154
Antall årsverk 4 5

Godtgjørelse til daglig leder utgjør kr 677 722 inklusiv pensjon og annen godtgjørelse. Det er utdelt kr 56 000 i honorar til styret i 2022.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 137 586 for revisjon inklusiv utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og kr 0 for andre tjenester.

Note 2
Varige driftsmidler

Brygger og
utliggere
Marina
stasjon
Annen fast
eiendom
Inventar Arbeidsbåt Sum
Anskaffelseskost
01.01.2022
28 012 899 3 033 909 2 041 265 1 131 930 204 313 34 424 316
Tilgang 850 813 0 29 986 27 313 167 987 1 076 099
Avgang 0 0 0 0 0 0
Akkumulert avskrivning 31.12. 10 876 199 1 155 438  1 065 652 860 092 210 612 14 167 993
Bokført verdi 31.12. 17 987 513 1 878 471 1 005 599 299 151 167 287 21 332 422
Ordinær avskrivning 2022 1 073 693 55 152 92 858 90 361 6 299 1 318 363
Forventet økonomisk levetid 20-30 år 50 år 20-50 år 3-5 år
Avskrivingsplan Linær  Linær  Linær  Linær

Note 3
Skattekostnad

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Stavanger Motorbåtforening har kun skatteplikt på Marinaen:

Beregning av årets skattegrunnlag 2022 2021
Resultat før skatt – 205 154 – 64 376
Permanente forskjeller 0 0
Midlertidige forskjeller -542 -6 320
Sum skattegrunnlag: -205 696 – 70 696
Betalbar skatt: 0 0
Skattesats: 22% 22%

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt av midlertidige forskjeller knyttet til:

Oversikt over midlertidige forskjeller 2022 2021
Driftsmidler 44 863 44 321
Fremførbart underskudd -551 477 – 345 781
Ikke bokført utsatt skattefordel 0 64 375
Sum midlertidige forskjeller -506 614 -237 085
Utsatt skatt: 111 455 52 159
Skattesats: 22% 22%
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av: 2022 2021
Betalbar skatt 0 0
Endring utsatt skatt -59 296 0
Skattekostnad i resultatregnskapet -59 296 0
Betalbar skatt i balansen 0 0

Note 4
Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Note 5
Kundefordringer

Kundefordringer er verdsatt til pålydende.

Note 6
Miljøfond

Miljøfond
Bokført verdi per 01.01.2022 -40 201
Årets avsetning miljøavgift – 485 315
Årets brukte midler 2022 850 813
Bokført verdi per 31.12.2022 325 297

Note 7
Bundne midler

I posten inngår bankinnskudd skattetrekk med kr 212 158. Bokført skyldig skattetrekk utgjørkr 97 400.

Note 8
Pantstillelser

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

Garanti Prem Norge 350 000
Sum 350 000

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Bankinnskudd 13 059 049
Sum 13 059 049

Note 9
Egenkapital

Annen innskutt egenkapital Egenkapital Sum EK
Egenkapital 1.1 21 551 755  13 251 641  34 803 396
+ Årets resultat 0 – 424 455 -424 455
+/- Årets endring i innbetalt depositum 633 000 0 633 000
Egenkapital 31.12 22 184 755 12 827 186 35 011 941

Note 10
Obligatorisk tjenestepensjon

Foreningen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har pensjonsordning som oppfyller disse kravene.

Revisjonsberetning

Konklusjon
Jeg har revidert Stavanger Motorbåtforening’ årsregnskap som viser et underskudd på kr 424 455. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styrets forslag til handlingsplan for 2023

 • Bytte ut defekt varmepumpe i selskapslokalet.
 • Bytte ut alle lysstoffarmaturer i foreningshus samt naust, da det ikke lenger vil bli produsert vanlige lysstoffrør. ( Søke om bruk av HMS midler.)
 • Fortsette å sporadisk skifte ut uleselige displayer på strømstøtter i havna.
 • Utføre vanlig vedlikehold i havn, på slipp, i og ved foreningshus samt annet forefallende på utstyr og områder rundt oss.
 • Utarbeide avfallsplan mht nye regler for mottak og oppbevaring av farlig avfall, hvis vi skal ha dette som et servicetilbud. Dette medfører en del ekstra kostnader.
 • Søke om bruk av HMS midler til solcellepanel på foreningshus.

Prisliste 2023

Båtplass Årsavgift Medl.kont. HMS avgift* Total pr. år
2,5 m 2.930,- 600,- 325,- 3.855,-
3,0 m 3.516,- 600,- 390,- 4.506,-
3,5 m 4.102,- 600,- 455,- 5.157,-
4,0 m 4.688,- 600,- 520,- 5.808,-
4,5 m 5.274,- 600,- 585,- 6.459,-
5,0 m 5.860,- 600,- 650,- 7.110,-
5,5 m 6.446,- 600,- 715,- 7.761,-
6,0 m 7.032,- 600,- 780,- 8.412,-
9,0 m 10.548,- 600,- 1.170,- 12.318,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Innskudd depositum / båtplass
Bredde x Lengde
2,5 x  6 m og 3,0 x  6m  kr   17 000,-
3,5 x  7 m og 3,5 x  8m  kr   23 000,-
4,0 x10 m, 4,5 x 10 m og 5 x10 m  kr   33 000,-
5,5 x12 m og 6,0 x15 m  kr   51 000,-
Depositum strømuttak på båtplass  kr     7 500,-
Depositum strømbrikke for strømuttak  kr        300,-
Medlemskontingent og Bomnøkkel
Medlemskontingent alle medlemmer  kr       600,-
Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer.  kr       500,-
Strøm
Strøm pr. kWt pr 16.01.23 *  kr        3,50

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Slipping
Slipping av båt til og med 20 fot  kr   1 200,-
Slipping av båt fra 21 til 25 fot  kr   1 300,-
Slipping av båt fra 21 til 25 fot  kr   1 500,-
Døgnpris utover vanlig slippeperiode   kr      100,-
Hurtigslipp av båt til og med 20 fot (maks 1 time)  kr   1 100,-
Hurtigslipp av båt fra 21 fot til 25 fot (maks 1 time)  kr   1 200,-
Hurtigslipp av båt fra 26 fot til 32 fot (maks 1 time) kr   1 400,-
Nødslipping (utenom arbeidstid)  kr   2 500,-

Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Opplagspriser
Vinteropplag på land for båter til og med 20 fot  kr    3 000,-
Vinteropplag på land for båter fra 21 til 25 fot kr    3 300,-
Vinteropplag på land for båter fra 26 til 32 fot kr    3 900,-
Leie av opplagsmateriell for vinteropplag  kr       600,-
Selskapslokale
Leie av selskapslokalet hel helg medlem  kr   5 500,-
Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem  kr   7 500,-
Depositum ved avtaleinngåelse  kr   2 000,-

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet. Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023 i Stavanger motorbåtforening til valg av styre og valgkomite for foreningen:

Innstilling til valg av medlemmer til styret:
Valgkomiteen har avklart at de av styrets medlemmer som er på valg er villige til å ta gjenvalg for en ny periode. På denne bakgrunn og ettersom valgkomiteen anser dagens styre er velfungerende for foreningen, innstiller komiteen på gjenvalg av de aktuelle styremedlemmer, slik det fremgår av oversikten nedenfor og slik at det sittende styret fortsetter videre.

Styrets leder Helge Skåden Ikke på valg
Styremedlem Trygve Lunde På valg Gjenvelges
Styremedlem Tore J. Aastrand På valg Gjenvelges
Styremedlem Arne Idsøe Ikke på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth På valg Gjenvelges
Varamedlem Thor Steinar Sandvik Ikke på valg
Varamedlem Eirik Svangtun Ikke på valg

Innstilling til valg av medlem til valgkomiteen:
Valgkomiteen har avklart at den av komiteens medlemmer som er på valg, Laila Thu, ikke ønsker gjenvalg. På denne bakgrunn og etter sonderinger innstiller komiteen på at Rune Runestad velges som nytt medlem av valgkomiteen i stedet for Laila Thu. Komiteen anser at Runestad har bred erfaring fra styrearbeid og bredt nettverk og særlig derfor er godt egnet i rollen.

Laila Thu Ikke på valg Gjenvelges ikke
Reid Fiskå Ikke på valg
John Arne Strand Ikke på valg
Rune Runestad Velges

Styrets forslag til protokoll fra ordinær general forsamling 2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 28.03.2023 av alle medlemmer, om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak, om å gi melding innen den 16.04.2023 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 16.04.2023 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag, ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2022
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets årsberetning for 2022 samt styrets forslag til årsregnskap for 2022, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2023
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2023 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2023
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2023, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innstilling som vedlagt innkallingen, ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge Skåden Ikke på valg
Styremedlem Trygve Lunde Gjenvalgt
Styremedlem Tore J. Aastrand Gjenvalgt
Styremedlem Arne Idsøe Ikke på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Gjenvalgt
Varamedlem Thor Steinar Sandvik Ikke på valg
Varamedlem Eirik Svangtun Ikke på valg

Valgkommitèen

Rune Runestad Valgt
Reid Fiskaa Ikke på valg
John Arne Strand Ikke på valg

ADMINISTRASJONEN INFORMERER

Selskapslokalet
Utleien på selskapslokalet tok seg opp igjen i midten av mars etter en lengre tørkeperiode som følge av pandemien. Etter opplett av restriksjoner klarte vi å fullbooke hver helg ut året med unntak av påske og fellesferie.

HMS Midler
Vi søkte om å få bruke HMS midler til fornying av pirer og kaifronter ved Marina. Søknaden ble godkjent til bruk av halve investeringen på dette prosjektet.

Slippen
Totalt i 2022 endte vi opp med 438 slippinger, 49 av disse var vinteropplag.
Dato for bestilling av vinteropplag 2023-2024 blir mandag 04.09.23. Personlig fremmøte, vi åpner dørene kl.08.00.

Marina
På Marinaen treffer du oss i administrasjonen. Her kan du fylle på strømbrikken din, melde endringer i medlemskapet ditt og hente nøkler til strømboksene når du er på slippen. Her er også toaletter, men med litt begrensede åpningstider. Du som medlem kan få kode til døren.

I butikken vår finner du alt du trenger til vårpussen. Vi har meget konkurransedyktige priser. Her har vi et utvalg av diverse varer som redningsvester, tauverk, fendere og oljeprodukter. Vi har også frostvakter, vifteovner og andre nyttige ting til båten.

På Marinaen er det også en kaffekrok hvor medlemmene kan treffes for en prat, eller bare stikke innom for en kaffe.

Havnen
Alle båter i havna skal være registrert på eier, og båteier MÅ oppgi registreringsnummer og annen relevant info om båt og eier, til havnekontoret.

Slitasje på utriggere, i forbindelse med stormflo, er fortsatt en utfordring for båter som ligger fortøyd på fast kai (jernbanesiden og Paradissiden). Disse båtene MÅ ligge med slakke fortøyninger mot kai, så får man heller kompensere med spring på sidene av båten. Oppdriften i båten gjør at utriggerne får en enorm belastning ved høyt vann, og kan rett og slett nappes løs fra innfestningen i kaikanten. Det skal også være 4 strekkavlastere på fortøyningene til båten. Dette gjelder alle. Vi ser at her syndes det en god del.

Vi minner igjen om at vi stenger vannet på bryggene ca. 1. november hvert år.  Dette blir åpnet igjen som regel til påske, men været kan gjøre at dette blir utsatt til det er frostfritt. I den stengte perioden vil det være mulig å fylle vann på Marinaen. Hvis frostfritt, holdes vannet på fyllepirene åpent. Hvis frost, har vi en frostfri kran på veggen ved kortautomaten.

Vakthold
Vaktholdet vi har i havnen, kvalifiserer til at vi er en forsikringsgodkjent havn. Vaktholdet består i fysiske runder i havnen og kameraovervåking. De fysiske rundene i havnen, slippen og klubbhuset, foregår kveld/natt 7 dager i uken. I tillegg har vi flere kamera som dekker både havn og slippområde. Opptakene blir lagret eksternt i 7 dager før de blir slettet. I denne perioden kan også vi gå inn og sjekke opptak.  Det at vi har denne ordningen, betyr at du som medlem, med båtplass i Hillevågsvannet, kan få reduksjon i premien på båtforsikringen hos ditt forsikringsselskap.

Oppsigelse av båtplass
Mange båter ligger i havnen uten å bli verken vedlikeholdt eller brukt. Dette er et trist syn, spesielt for dem som venter i årevis for å få seg en båtplass. Det kan jo hende at det foreligger noen misforståelser på dette punktet som vi skal prøve å forklare.

Noen tror at de mister ansienniteten hvis de sier opp plassen, det gjør de ikke. Den beholdes så lenge medlemsavgiften betales årlig. Skulle man da få lyst på båt på et senere tidspunkt, går man forbi alle på ventelisten. Det vil si at medlemskapet er det som har verdi i dette tilfellet, og ikke båtplassen. Medlemskapet kan også overføres i rett linje innen familien.

Andre tror at depositumet, som er innbetalt på båtplassen, blir avskrevet. Det gjør det ikke. Depositumet som er innbetalt, betales ut i sin helhet, både for båtplassen og for strømtilknytning, for de som har det. Stavanger Motorbåtforening har ikke avskrivning og har heller aldri hatt det.

Vi oppfordrer derfor alle til å bli kvitt båten og frigjør plassen, når båten bare blir liggende ubrukt og til forargelse for folk flest. Når det nå snakkes om å kanskje redusere antall båtplasser i havnen, er dette mer aktuelt enn noen gang tidligere.

Er du i tvil eller er det noe du lurer på, ta kontakt med oss i administrasjonen. Du kan ringe oss på 51 50 55 50, eller sende oss en E-post på smbf@smbf.no, eller du kan komme innom på havnekontoret for en prat.

Strømtilknytning
Det har vært et år med frustrasjon med hensyn til strømprisen. Båtforeningen selger strøm på forskudd, noe som gjør det vanskelig å beregne riktig pris til enhver tid. Her er det ingen forutsigbarhet.

Mange båteiere med strømplass i havnen, har reagert på høye priser. Det som de kanskje glemmer, er at det også skal betales for nettleie, fastledd og andre omkostninger så som reparasjon og vedlikehold av disse strømuttakene. I dette tilfellet der ikke alle har mulighet for å få strømuttak på sin båtplass, er det heller ikke riktig at de skal være med å dekke disse utgiftene. Denne kostnaden må fordeles på de som bruker/eller har tilgang på strøm.

Vi håper jo alle at strømprisene vil stabilisere seg etter hvert, eller at det kommer avtaler om binding av strømprisen vi alle kan leve med. Enn så lenge har ikke det skjedd.