Årsrapport 2021

Årrapport 2021

Innkalling til Generalforsamling

Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 104. ordinære generalforsamling.

Det var i en periode frem til 1. juni 2021 gjeldende en midlertidig lov med endringer i krav til

fysiske møter, hvor det blant annet ble åpnet for mer utstrakt bruk av digitale møter. Denne loven ble opphevet 1. juni 2021.

Pr 1. juni 2021 ble det vedtatt endringer i foretakslovgivningen der fysiske og elektroniske møter likestilles. Styremedlemmer, medlemmer, eiere og andre som skal delta på møter, vil dermed enten delta på et fysisk møte, eller et elektronisk møte. Det er gitt nærmere regler for gjennomføring av møtene.

På grunn av smittesituasjonen har styret besluttet å avholde ordinær generalforsamling 2022 i Stavanger Motorbåtforening uten personlig fremmøte på følgende måte:

Alle medlemmer varsles via SMS om at generalforsamlingen avholdes og at innkalling med saksdokumenter og forslag til protokoll er lagt ut på foreningens hjemmesider.

Innkalling med dagsorden vedlagt saksdokumentene følger nedenfor sammen med forslag til protokoll som angir styrets forslag til vedtak i den enkelte sak på dagsordenen.

Medlemmenes avstemming i den enkelte sak gjennomføres ved at medlemmene gis frist til den 16.05.22 for å gi melding per e-post til smbf@smbf.no dersom medlemmet stemmer mot styrets forslag til vedtak som angitt i forslaget til protokoll. Medlemmer som ikke innen nevnte frist har gitt melding om at de stemmer mot, vil bli ansett for å stemme for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak ved opptelling av stemmene.

Når stemmene slik er opptalt vil endelig protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til foreningen den 30.05.2022.

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning / regnskap 2021.
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2022.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2022.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen.
 6. Ny revisor.

Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2021, medlemskontingent og årsavgift for 2022, samt budsjett og handlingsplan for 2022, kommer frem på de følgende sider nedenfor.

Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, kommer frem av styrets årsberetning. Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer og styrets forslag til valg av nye medlemmer til valgkomiteen samt forslag til ny revisor kommer frem av forslaget til protokoll fra generalforsamlingen som følger avslutningsvis nedenfor.

Hilsen
Helge Skåden
Styreleder

Styrets årsberetning 2021

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholds kravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert.

Styret

Foreningens styre i perioden 15.juni 2021 til ordinær generalforsamling 2022.

Styrets leder Helge Skåden (På valg)
Styremedlem Trygve Lunde
Styremedlem Tore J. Aastrand
Styremedlem Arne Idsøe (På valg)
Styremedlem Inger Lise Løvneseth
Varamedlem Thor Steinar Sandvik (På valg)
Varamedlem Eirik Svangtun (På valg)

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden.

Valgkomiteen består av:

Laila Ø. Thu
Reid Fiskaa (På valg)
John Arne Strand (På valg)

Virksomhet, medlemmer og båtplasser

Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina.

Pr. 31.12.21 hadde SMBF 2392 medlemmer, en oppgang på 70 fra 31.12.20. Av disse hadde 1131 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1261. Det ble i 2021 tildelt 68 plasser, 13 flere enn 2020.

Overordnet drift og administrasjon

Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak som gjelder likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter.

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter. 

Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2020, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor.

Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2021

Tiltak under handlingsplanen 2021

 • Utskifting av alle utriggerne på ytre delen av B-siden. Dette er utført og er samtidig en utprøving av ny type utrigger.
 • Oppgradere to pirer ved Marina, samt tre-skjørtene mellom pirene. Dette ble utsatt på grunn av den store prisstigningen på trevirke og stålprodukter.
 • Skifte ut flere uleselige display på strømstøttene (ca. 50 stk.) Disse er skiftet ut, hovedsakelig på H1- bryggen
 • Male der det trengs og utføre vanlig vedlikehold av uteområdene og bygningsmasse. Maling av gjerder og spyling av tak utvendig er utført, samt at gangen til toaletter i utleielokalet er pusset opp etter mange år med slitasje.
 • Utskifting av sidesportrallene, 2 stk. på slippen. Trallene er nye, og en del reparasjoner av skinnene er utført..

Styrets forslag til regnskap for 2021:

Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2021 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet underskudd for foreningen og marinaen på kr 214.799,- som foreslås disponert fra egenkapital.

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer.

Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers AS, som mottar honorar etter regning.

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Resultatregnskap

2022 Budsjett 2021 Budsjett Note 2021 2020
Salgsinntekter Marina 7 442 000 5 285 000 6 252 210 3 696 469
Medlemskontingenter 6 037 750 5 746 500 5 781 384 5 595 972
Annen driftsinntekt 1 860 000 1 173 250 1 261 063 1 064 116
Sum driftsinntekt 15 339 750 12 204 750 13 294 656 10 356 557
Varekostnad 6 899 500 4 751 815 5 644 624 3 265 058
Lønnskostnad 2 968 729 2 660 862 3 2 664 154 2 481 099
Avskrivning 1 315 500 1 282 500 1 1 292 717 1 198 097
Annen driftskostnad 4 122 500 3 526 000 3 3 919 516 3 620 214
Sum driftskostnad 15 306 229 12 221 177 13 521 010 10 564 468
Driftsresultat 33 521 -16 427 -226 354  -207 911
Annen renteinntekt 65 000 40 000 11 555 36 129
Annen rentekostnad 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 98 522
23 573
-214 799 -171 782
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 2 0 -41 252
Årsresultat 0 23 573 -214 799  -130 530
Disponeringer
Til/fra egenkapital 214 799 130 530
Sum disponert: 214 799 130 530

Balanse – Eiendeler

Note 2021 2020
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 52 159 52 159
Sum immatrielle eiendeler 2 52 159 52 159
Varige driftsmidler
Brygger og utliggere 18 297 735 19 089 545
Marinastasjon 1 933 622 1 988 774
Annen fast eiendom 1 068 472 1 049 355
Inventar 362 200 453 419
Sum varige driftsmidler 1 21 662 029 22 581 093
Sum anleggsmidler 21 714 188 22 633 252
OMLØPSMIDLER
Varer 8 667 746 562 490
Kundefordringer 172 375 89 474
Andre kortsiktige fordringer 6 60 200 496 622
Sum fordringer 232 575 586 096
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5,9 13 061 549 11 034 915
Sum omløpsmidler 13 961 871 12 183 501
SUM EIENDELER 35 676 059 34 816 753

Balanse – Egenkapital og gjeld

Note 2021 2020
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 4 21 551 755 20 696 555
Sum innskutt egenkapital 21 551 755 20 696 555
Opptjent egenkapital
Egenkapital 4 13 251 641 13 466 440
Sum opptjent egenkapital 13 251 641 13 466 440
Sum egenkapital 34 803 396 34 162 995
 
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 406 802 228 278
Betalbar skatt 2 0 0
Skyldige offentlige avgifter 168 901 118 186
Annen kortsiktig gjeld 6 296 960 307 295
Sum kortsiktig gjeld 872 663 653 758
Sum gjeld 872 663 653 758
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 35 676 059 34 816 753

Noteopplysninger til årsregnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital.

Skatt

Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Varige driftsmidler

Brygger og
utliggere
Marina
stasjon
Annen fast
eiendom
Inventar Arbeidsbåt Sum
Anskaffelseskost
01.01.2021
27 837 589 3 033 909 1 930 265 1 131 930 204 313 34 138 006
Tilgang 270 703 0 111 000 0 0 381 703
Avgang -8 050 0 0 0 0 -8 050
Anskaffelseskost
31.12.2021
28 100 242 3 033 909 2 041 265 1 131 930 34 307 346
Akkumulerte
avskrivninger 01.01
8 748 044 1 045 135 880 910 678 511 204 313 11 556 913
Årets ordinære avskrivninger 1 054 463 55 151 91 884 91 219 1 292 717
Avgang 0 0 0 0 0 0
Akkumulerte
avskrivninger 31.12
9 802 507 1 100 286 972 794 769 730 12 645 317
Balanseført verdi per
31.12.2021
18 297 735 1 933 623 1 068 471 362 200 0 21 662 029
Årets avskrivinger 1 054 463 55 151 91 884 91 219 0 1 292 717
Forventet
økonomisk levetid
20-30 år 50 år 20-50 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 2 Skatt

Marinaen er skattepliktig og det føres eget avdelingsregnskap for dette formål. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2021 2020
Varige driftsmidler 44 321 38 000
Sum midlertidige forskjeller 44 321 38 000
Akkumulert fremførbart underskudd -345 781 -275 085
Grunnlag for beregning av utsatt skatt -301 460 -237 085
Ikke bokført utsatt skattefordel -64 375  0
Utsatt skatt / Skattefordel (22%) -52 159 -52 159
     
Skattepliktig inntekt fremkommer slik:  2021 2020 
Resultat før skatter -64 376 -187 385
Permanente forskjeller   -124
Endring i midlertidige forskjeller -6 320 -13 544
Skattepliktig inntekt -70 696 -201 053
Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt 0 0
Avsatt beregnet formuesskatt 0 0
Betalbar skatt i balansen 0 0
 
Årets skattekostnad fremkommer slik
Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt 0 0
Avsatt beregnet formuesskatt 0 0
Endring i utsatt skattefordel 0 -41 252
Årets totale skattekostnad 0 -41 252

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 2 038 958 2 104 341
Arbeidsgiveravgift 296 609 283 503
Pensjonskostnader 55 214 57 868
Andre lønnsrelaterte ytelser 273 373  35 386
Sum 2 664 154
2 481 098
Sysselsatte årsverk 5 5
Ytelser til ledende personer Daglig Leder Styret
Lønn/styrehonorar 626 182 56 000
Pensjonsutgifter 16 052 0
Annen godtgjørelse 8 938 0
Sum 651 172 56 000
     
Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2021 2020
Revisjon, inkl. bistand utarbeidelse av årsregnskap og lign. papirer 100 100 112 865
Andre tjenester 10 053 7 400
Sum godtgjørelse til revisor 110 153 120 265

*  Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.

** Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 4 Egenkaptial

Annen innskutt egenkapital Egenkapital Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021 20 696 555 13 466 440 34 162 995
Årets resultat 0 -214 799 – 214 799
Årets innbetalte depositum 855 200 0 855 200
Egenkapital 31.12.2021 21 551 755 13 251 641 34 803 396

Note 5 Bundne midler

2021 2020
Herav bundne bankinnskudd 223 487 223 096

Note 6 Miljøfond

Miljøfond
Bokført verdi per 01.01.2021 – 421 073
Årets avsetning miljøavgift 461 274
Årets brukte midler 2021 0
Bokført verdi per 31.12.2021 40 201

Påløpt miljøfondskostnader inngår i regnskapslinjen annen kortsiktig gjeld, mens årets avsetning inngår i regnskapslinjen annen driftsinntekt og andre driftskostnader.

Note 7 Fordringer og gjeld

2021 2020
Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 0 0

Note 8 Varer

2021 2020
Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 667 746 562 490
Sum 667 746 562 490

Note 9 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet har stilt bankgaranti på kr 350 000 overfor kreditor Preem Norge AS.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2021 2020
Bankinnskudd 13 061 549 11 034 915
Sum 13 061 549 11 034 915

Revisjonsberetning

Konklusjon: Vi har revidert Stavanger Motorbåtforenings årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Styrets forslag til handlingsplan for 2022

 • Bytte motor i arbeidsbåt («Gampen»), samt ny aksling og propell. En del ombygging må regnes med.
 • Oppgradering av div. datautstyr.
 • Oppgradere to pirer ved Marina, samt tre-skjørtene mellom pirene, hvis prisene på materiell går ned i forhold til i fjor.
 • Fortsette å skifte ut uleselige display på strømstøttene. Hovedsakelig på A-siden.
 • Skifte ut alle brannslukkere i havnen, da de har oppnådd utløpsdato.
 • Bytte kortterminal ute til terminal med mulighet for tæpping.
 • Hillevågsvannet

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2022

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2022 fremgår av tabellen nedenfor, som også inneholder priser for diverse tjenester foreningen tilbyr medlemmene.

Prisliste 2022

Båtplass Årsavgift Medl.kont. HMS avgift* Total pr. år
2,5 m 2.750,- 500,- 305,- 3.555,-
3,0 m 3.300,- 500,- 366,- 4.166,-
3,5 m 3.850,- 500,- 427,- 4.777,-
4,0 m 4.400,- 500,- 488,- 5.388,-
4,5 m 4.950,- 500,- 549,- 5.999,-
5,0 m 5.500,- 500,- 610,- 6.610,-
5,5 m 6.050,- 500,- 671,- 7.221,-
6,0 m 6.600,- 500,- 732,- 7.832,-
9,0 m 9.900,- 500,- 1.098,- 11.498,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Innskudd depositum / båtplass
2,5 x 6 m  kr   17 000,-
3,0 x 6 m  kr   17 000,-
3,5 x 7 m  kr   23 000,-
3,5 x 8 m  kr   23 000,-
4,0 x 10 m  kr   33 000,-
4,5 x 10 m  kr   33 000,-
5,0 x 10 m  kr   33 000,-
5,5 x 12 m  kr   51 000,-
6,0 x 15 m  kr   51 000,-
Depositum strømuttak på båtplass  kr     7 500,-
Depositum strømbrikke for strømuttak  kr        300,-
Medlemskontingent og Bomnøkkel
Medlemskontingent alle medlemmer  kr       500,-
Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer.  kr       400,-
Strøm
Strøm pr. kWt pr 01.01.22 *  kr        3,00

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Slipping
Slipping av båt til og med 24 fot  kr   1 000,-
Slipping av båt fra 25 til 32 fot  kr   1 200,-
Døgnpris utover vanlig slippeperiode   kr      100,-
Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time)  kr      900,-
Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time)  kr   1 100,-
Nødslipping (utenom arbeidstid)  kr   2 500,-

Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Opplagspriser
Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot  kr    2 400,-
Vinteropplag på land for båter fra 25 til 32 fot kr    3 000,-
Leie av opplagsmateriell for vinteropplag  kr       600,-
Selskapslokale
Leie av selskapslokalet hel helg medlem  kr   4 500,-
Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem  kr   6 500,-
Depositum ved avtaleinngåelse  kr   2 000,-

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet. Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Sunn drift

En seriøs kvalitetsfokusert marina er avhengig av et jevnt og solid utført vedlikeholdsarbeid. Daglige inspeksjoner og rask håndtering av småskader, slitasjepunkter og andre utfordringer som forårsakes av vær, vind og vann er helt avgjørende for at vi skal klare å holde høy standard på marinaen vår.

Hillevågsvannet, SMBF

Hillevågsvannet, SMBF

Styrets forslag til protokoll fra ordinær general forsamling 2022

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 26.04.2022 av alle medlemmer om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak om å gi melding innen den 15.05.2022 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 15.05.2022 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2021
  I samsvar med styrets forslag ble styrets årsberetning for 2021 samt styrets forslag til årsregnskap for 2021, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2022
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2022 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontigent og årsavgift for 2022
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2022, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styre samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
 6. Valg av revisor.
  I samsvar med styrets forslag til revisor, ble det valgt ny revisor for foreningen som følger.
Styrets leder Helge Skåden Gjenvalgt
Styremedlem Trygve Lunde Ikke på valg
Styremedlem Tore J. Aastrand Ikke på valg
Styremedlem Arne Idsøe Gjenvalgt
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Ikke på valg
Varamedlem Thor Steinar Sandvik Gjenvalgt
Varamedlem Eirik Svangtun Gjenvalgt

Valgkommitèen

Laila Ø.Thu Ikke på valg
Reid Fiskaa Gjenvalgt
John Arne Strand Gjenvalgt

Revisor

Tore Tjemsland Nyvalgt
Gangen til toalettene i selskapslokalet er pusset opp

Gangen til toalettene i selskapslokalet er pusset opp

Administrasjonen informerer

Selskapslokalet

Starten på 2021 ble som forventet med ingen utleie av lokalet. Litt aktivitet i juni / juli da det ble et lite opplett i restriksjonene for gjennomføring av sammenkomster igjen. Vi gikk inn i en rolig periode i ferien, før det tok seg opp igjen fra august og helt frem til desember, da det igjen ble vanskelig å overholde restriksjoner og anbefalinger. I skrivende stund er vi i januar, restriksjonene står foreløpig ved makt, men vi håper fortsatt på normal aktivitet igjen.

HMS midler

Det ble ikke aktuelt å søke bruk av hms midler i 2021.

Slippen

Antall slippinger endte opp med totalt 477. Dette er inkludert 51 båter i vinteropplag. 2021 sesongen oppleves som helt normal i så måte.

Sidesportrallene på slippen ble laget nye av eksternt firma. Disse ble satt i bruk tidlig i sesongen og fungerer som forventet.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at all slipping foregår på båteiers ansvar. Ha alltid forsikringen i orden

Tildeling av båtplass

Her blir det litt terping, men viktig at alle kjenner regelverket;

Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplass. Foruten prinsippet om ansiennitet, er det avgjørende for tildelingen at ledig brygge plass passer til det aktuelle medlemmets båt.

De siste årene har det blitt tildelt ca. 60 båtplasser i snitt i året. I 2021 ble tallet 68. Dette betyr ikke at ventetiden har gått noe særlig ned. Vi må derfor presisere at for å beholde plassen du har fått tildelt: 

 • Må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna. Absolutt siste frist er oppgitt forfallsdato.
 • Båten må være på plass innen 2 måneder fra tildelingsdato.
 • Marinakontoret skal varsles før båten tas inn i havna og båten skal være registrert på medlem.
 • Eventuelle manglende opplysninger må oppgis til administrasjonen innenfor samme tidsrom.     
 • Hvis du ser at du ikke kommer til å kjøpe båt innenfor disse rammene, må du takke nei til båtplass. Båtplassen går da til nestemann på ventelisten, men du mister ikke din plass i køen, forutsatt at du opprettholder ditt passive medlemskap. Dette for at det ikke skal ligge tomme båtplasser i påvente av båtkjøp i lengre perioder. Du vil få tildelt båtplass igjen når alt ligger til rette for det.

Medlemsplikter

Husk å melde fra om :

* adresseendring
* nye telefonnummer
* e-post adresser.

Du kan risikere å gå glipp av viktig informasjon ang båten din eller ved tildeling av båtplass. Dette er også meget viktig ved utsending av faktura fra oss.

Marina

Marinaen går sin gang, men vi håper flere vil bruke denne «flotte» butikken når det kommer til innkjøp av det en trenger på slippen blant annet. Vi har bunnstoff, poleringsmidler, oljer, anoder, tauverk, fendrer, redningsvester samt mye annet kjekt. Prisene er konkurransedyktige.

På Marinaen treffer du også oss i administrasjonen. Her kan du fylle på strømbrikken din, melde endringer i medlemskapet ditt og hente nøkler til strømboksene når du er på slippen. Her er også toaletter, men med litt begrensede åpningstider nå i koronatiden. Du som medlem kan få kode til døren, men som sagt litt begrensninger her.

Havnen

En seriøs og kvalitetsfokusert forening er avhengig av et jevnt og solid utført vedlikeholdsarbeid. Daglige inspeksjoner og rask håndtering av småskader, slitasjepunkter og andre utfordringer som forårsakes av vær, vind og vann, er helt avgjørende for at vi skal klare å holde en høy standard på anlegget vårt.

I året som har gått, er alle utriggerne på den ytre delen av B-siden blitt skiftet ut, og mindre uforutsatte reparasjoner er utført rundt om i havnen. Det ble også byttet ut en god del vannrør, rørkoplinger og vannkraner på grunn av frostskader etter vinteren.

Slitasje på utriggere, i forbindelse med stormflo, er fortsatt en utfordring for båter som ligger fortøyd på fast kai (jernbanesiden og Paradissiden). Disse båtene MÅ ligge med slakke fortøyninger mot kai, så får man heller kompensere med spring på sidene av båten. Oppdriften i båten gjør at utriggerne får en enorm belastning ved høyt vann, og kan rett og slett nappes løs fra innfestningen i kaikanten.

Vakthold

Vaktholdet vi har i havnen, kvalifiserer til at vi er en forsikringsgodkjent havn. Dette betyr at du som medlem, med båtplass i Hillevågsvannet, kan få reduksjon i premien på båtforsikringen hos ditt forsikringsselskap.

Angående vannpostene på bryggene.

Alle vannslangene på bryggene er private, båtforeningen erstatter ikke disse. Det greieste er at hver og en har sin egen vannslange om bord i båten. Vi tenker ikke alltid over hvor denne vannslangen som henger lett tilgjengelig på bryggen, har vært, før en fyller opp vanntanken i forkant av båtturen. Kanskje forrige bruker vasket septiktanken sin før du skal tappe vann i din vanntank. Bare en liten tankevekker.

Så en liten påminnelse; vi stenger vannet på bryggene ca. 1. november hvert år. Dette blir åpnet igjen som regel til påske, men været kan gjøre at dette blir utsatt til det er frostfritt. I den stengte perioden vil det være mulig å fylle vann på Marinaen. Hvis frostfritt holdes vannet på fyllepirene åpent. Hvis frost har vi en frostfri kran på veggen ved kortautomaten. Denne krever nøkkel som kan kjøpes på Marinaen.

Vinteropplag 2021

Dato for bestilling av vinteropplag tirsdag 01.09.22.

Som før er det første mann til mølla prinsippet som gjelder. Det blir som vanlig personlig fremmøte, men stedfortreder godtas. Vi svarer ikke på telefon eller e-post i tidsrommet dette foregår. Vi åpner dørene kl. 08.00.