Årsrapport 2020

Innkalling til Generalforsamling

Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 103. ordinære generalforsamling.

På grunn av pandemisituasjonen og gjeldende myndighetspålegg og – anbefalinger som begrenser mulighetene for avholdelse av arrangement for større forsamlinger og med grunnlag i foreløpig lov (LOV-2020-05-26-54) om unntak fra krav til å holde fysisk årsmøte mv., har styret besluttet å avholde ordinær generalforsamling 2021 i Stavanger Motorbåtforening uten personlig fremmøte på følgende måte:

Alle medlemmer varsles via SMS om at generalforsamlingen avholdes og at innkalling med saksdokumenter og forslag til protokoll er lagt ut på foreningens hjemmesider.

Innkalling med dagsorden vedlagt saksdokumentene følger nedenfor sammen med forslag til protokoll som angir styrets forslag til vedtak i den enkelte sak på dagsordenen.

Medlemmenes avstemming i den enkelte sak gjennomføres ved at medlemmene gis frist til den 20.05.2021 for å gi melding per e-post til smbf@smbf.no dersom medlemmet stemmer mot styrets forslag til vedtak som angitt i forslaget til protokoll. Medlemmer som ikke innen nevnte frist har gitt melding om at de stemmer mot, vil bli ansett for å stemme for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak ved opptelling av stemmene.

Når stemmene slik er opptalt vil endelig protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til foreningen senest 15.06.2021.

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning / regnskap 2020.
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2021.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2021.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen.

Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2020, medlemskontingent og årsavgift for 2021, samt budsjett og handlingsplan for 2021, fremgår på de følgende sider nedenfor.

Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, fremgår av styrets årsberetning. Valgkomiteens forslag til valg av nye styremedlemmer og styrets forslag til valg av nye medlemmer til valgkomiteen fremgår av forslaget til protokoll fra generalforsamlingen som følger avslutningsvis nedenfor.

Hilsen
Helge Skåden
Styreleder

Styrets årsberetning 2020

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholds kravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert.

Styret

Foreningens styre i perioden 24.april 2019 til ordinær generalforsamling 2020.

Styrets leder Helge Skåden
Styremedlem Trygve Lunde (På valg)
Styremedlem Tore J. Aastrand (På valg)
Styremedlem Arne Idsøe
Styremedlem Inger Lise Løvneseth (På valg)
Varamedlem Thor Steinar Sandvik
Varamedlem Eirik Svangtun

Styret har avholdt 2 styremøter i perioden.

Valgkomiteen består av:

Laila Ø. Thu (På valg)
Reid Fiskaa
John Arne Strand (På valg)

Virksomhet, medlemmer og båtplasser

Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina.

Pr. 31.12.20 hadde SMBF 2322 medlemmer, en oppgang på 62 fra 31.12.19. Av disse hadde 1131 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1191. Det var ingen ledige båtplasser. Det ble i 2020 tildelt 55 plasser, 12 færre enn 2019.

Overordnet drift og administrasjon

Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter.

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter.

Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2020, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor.

Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2020.

Tiltak under handlingsplanen 2020

Montere brannslukkere på Marinaens fyllepirer samt på slippområdet.

Dette er utført og det er nå tilgjengelige skumapparater både på fyllepirer og slippområdet. Det ble godkjent bruk av oppsparte HMS midler.

Utskifting av D1 brygge.

Bryggen i betong er ferdig montert og tatt i bruk av fornøyde båteiere.

Sette opp bommer med varslingsmuligheter på alle flytebryggene, 13 i tallet.

Bommene er kjøpt inn og montert. Her fikk vi også godkjent bruk av oppsparte HMS midler.

Utarbeide fremdriftsplan for håndtering av bensin, og rette opp feil og mangler i henhold til branntilsynsrapport. Grave ned ny bensintank ute, samt bygge om eksisterende tanker og røropplegg og i tillegg legge opp nye rør ifm. ny tank.

Dette ble mye mer omfattende enn først antatt og endte med at både bensin- og dieseltanker måtte graves ned ute under slippen. Det førte med seg at alt røropplegg og påfyllingskasse og det som følger med, måtte byttes ut. Samtidig fikk vi løftet alle drivstoffpumpene en del opp, slik at disse ikke skal være utsatt for springflo. Dette ble en stor investering som vi til slutt fikk finansiert med våre HMS midler

Skifte ut flere display som er uleselige på noen av strømstøttene i havna.

Nye display ble bestilt, og ankom oss senhøstes. Disse er nå byttet hovedsakelig på H2 bryggen

Legge opp jordfeilautomater til alle strømuttak på slippen samt låsbare skap til disse

Nå er alle jordfeilautomatene montert opp i nye låsbare skap. Dvs. at har du en jordfeil på utstyret båten er tilkoblet strømnettet med, vil det kun slå ut som feil hos deg selv og ikke gå ut over alle de andre som er på slipp. Nøkler til skap lånes ut på Marinaen i våre åpningstider. Påse at alle kabler som brukes, er godkjent for slik bruk. All strømbruk når båten er i vinteropplag, skal bestilles på forhånd, og forbruket skal måles med egen måler. Vi fikk godkjent bruk av oppsparte HMS midler til denne oppgraderingen.

Styrets forslag til regnskap for 2020:

Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2020 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet underskudd for foreningen og marinaen på kr 130.530,- som foreslås disponert fra egenkapital.

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer.

Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers AS, som mottar honorar etter regning.

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Resultatregnskap

2021 Budsjett 2020 Budsjett Note 2020 2019
Salgsinntekter Marina 5 285 000 5 971 500 3 696 469 5 974 223
Medlemskontingenter 5 746 500 5 548 500 5 595 972 5 568 045
Annen driftsinntekt 1 173 250 1 075 500 1 064 116 1 299 183
Sum driftsinntekt 12 204 750 12 595 500 10 356 557 12 841 451
Varekostnad 4 751 815 5 443 500 3 265 058 5 415 995
Lønnskostnad 2 660 862 2 785 000 3 2 481 099 2 723 393
Avskrivning 1 282 500 1 179 500 1 1 198 097 1 123 616
Annen driftskostnad 3 526 000 3 619 000 3 3 620 214 3 657 519
Sum driftskostnad 12 221 177 13 027 000 10 564 468 12 920 523
Driftsresultat -16 427 -431 500 -207 911
-79 072
Annen renteinntekt 40 000 169 000 36 129 133 888
Annen rentekostnad 0 0 0 77
Ordinært resultat før skattekostnad 23 573
-262 500
-171 782 54 739
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 2 -41 252 -10 747
Årsresultat 0 0 -130 530
65 486
Disponeringer
Til/fra egenkapital 130 530 -65 486
Sum disponert: 130 530 -65 486

Balanse – Eiendeler

Note 2020 2019
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 52 159 10 907
Sum immatrielle eiendeler 2 52 159 10 907
Varige driftsmidler
Brygger og utliggere 19 089 545 16 964 087
Marinastasjon 1 988 774 2 043 925
Annen fast eiendom 1 049 355 1 136 614
Inventar 453 419 546 648
Sum varige driftsmidler 1 22 581 093 20 691 274
Sum anleggsmidler 22 633 252 20 702 180
OMLØPSMIDLER
Varer 8 562 490 602 531
Kundefordringer 89 474 52 963
Andre kortsiktige fordringer 6 496 622 45 688
Sum fordringer 586 096 98 651
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5,9 11 034 915 14 149 763
Sum omløpsmidler 12 183 501 14 850 945
SUM EIENDELER 34 816 753 35 553 125

Balanse – Egenkapital og gjeld

Note 2020 2019
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 4 20 696 555 20 336 955
Sum innskutt egenkapital 20 696 555 20 336 955
Opptjent egenkapital
Egenkapital 4 13 466 440 13 596 970
Sum opptjent egenkapital 13 466 440 13 596 970
Sum egenkapital 34 162 995 33 933 925
 
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 228 278 380 023
Betalbar skatt 2 0 160
Skyldige offentlige avgifter 118 186 186 401
Annen kortsiktig gjeld 6 307 295 1 052 617
Sum kortsiktig gjeld 653 758 1 619 201
Sum gjeld 653 758 1 619 201
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 34 816 753 35 553 125

Noteopplysninger til årsregnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital.

Skatt

Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Varige driftsmidler

Brygger og
utliggere
Marina
stasjon
Annen fast
eiendom
Inventar Arbeidsbåt Sum
Anskaffelseskost
01.01.2020
24 749 672 3 033 909 1 930 265 1 131 930 204 313 31 050 089
Tilgang 3 087 917 0 0 0 0 3 087 917
Avgang 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost
31.12.2020
27 837 589 3 033 909 1 930 265 1 131 930 204 313 34 138 006
Akkumulerte
avskrivninger
8 748 044 1 045 135 880 910 678 511 204 313 11 556 913
Bokført verdi per
31.12.2020
19 089 545 1 988 774 1 049 355 453 419 0 22 581 093
Årets avskrivinger 962 459 55 151 87 259 93 229 0 1 198 097
Forventet
økonomisk levetid
20-30 år 50 år 20-50 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 2 Skatt

Marinaen er skattepliktig og det føres eget avdelingsregnskap for dette formål. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2020 2019 Endring
Varige driftsmidler 38 000 24 455 -13 545
Sum midlertidige forskjeller 38 000 24 455 -13 545
Akkumulert fremførbart underskudd -275 085 -74 032 201 053
Grunnlag for beregning av utsatt skatt -237 085 -49 577 187 508
       
Utsatt skatt / Skattefordel (22%) 52 159 10 907
-41 252
     
Årets skattekostnad   2020 2019
Skattepliktig inntekt:      
Ordinært resultat før skatt   -187 385 -49 654
Permanente forskjeller   -124 77
Endring i midlertidige forskjeller -13 545 -24 455
Skattepliktig inntekt -201 053 -74 032
     
Årets skattekostnad 2020
2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:    
Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt 0 0
Avsatt beregnet formuesskatt 0 160
Endring i utsatt skattefordel -41 252 -10 907
Skattekostnad ordinært resultat -41 252
-10 747
     
Betalbar skatt i balansen:    
Betalbar skatt på årets resultat 0
0
Avsatt beregnet formuesskatt 0
160
Sum betalbar skatt i balansen 0
160

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 2 104 341 2 284 832
Arbeidsgiveravgift 283 503 330 617
Pensjonskostnader 57 868 59 971
Andre ytelser 35 386 47 972
Sum 2 481 099
2 723 393
Sysselsatte årsverk 4 4
Ytelser til ledende personer Daglig Leder Styret
Lønn/styrehonorar 613 202 56 000
Pensjonsutgifter 14 467 0
Annen godtgjørelse 8 795 0
Sum 636 464 56 000

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2020 2019
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 112 865 58 547
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 7 400 7 100
Sum (eksl. mva) 120 265 65 647

Note 4 Egenkaptial

Annen innskutt egenkapital Egenkapital Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020 20 336 955 13 596 970 33 933 925
Årets resultat 0 -130 530 – 130 530
Årets innbetalte depositum 359 600 0 359 600
Egenkapital 31.12.2020 20 696 555 13 466 440 34 162 995

Note 5 Bundne midler

2020 2019
Herav bundne bankinnskudd 223 096 203 948

Note 6 HMS midler

HMS midler
Bokført verdi per 01.01.2020 770 642
Årets avsetning 459 472
Årets brukte midler -1 651 187
Bokført verdi per 31.12.2020 -421 073

Pr. 31.12.2020 er HMS midler netto fordring på kr 421 073 da det er brukt mer HMS midler enn det som er avsatt. Fordringen vil bli gjort opp mot de fremtidige årlige HMS avgifter som innbetales fra medlemmene. Medlemmene ble fakturert HMS avgift med kr 459 472 i 2020 og kr 454 895 i 2019.

Note 7 Fordringer og gjeld

2020 2019
Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 0 0

Note 8 Varer

2020 2019
Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost 562 490 602 531
Sum 562 490 602 531

Note 9 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet har stilt bankgaranti på kr 350 000 overfor Preem Norge AS.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 2020 2019
Bankinnskudd 11 034 915 14 149 763
Sum 11 034 915 14 149 763

Revisjonsberetning

Konklusjon: Vi har revidert Stavanger Motorbåtforenings årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styrets forslag til handlingsplan for 2021

 • Utskifting av alle utriggerne på ytre delen av B-siden.
 • Oppgradere to pirer ved Marina, samt treskjørtene mellom pirene.
 • Skifte ut flere uleselige display på strømstøttene ( Ca. 50 stk. )
 • Male der det trengs og utføre vanlig vedlikehold av uteområdene og bygningsmasse.
 • Utskifting av sidesportrallene, 2 stk.

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2021

Styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2021 fremgår av tabellen nedenfor, som også inneholder priser for diverse tjenester foreningen tilbyr medlemmene.

Prisliste 2021

Båtplass Årsavgift Medl.kont. HMS avgift* Total pr. år
2,5 m 2.600,- 500,- 290,- 3.390,-
3,0 m 3.120,- 500,- 348,- 3.968,-
3,5 m 3.640,- 500,- 406,- 4.546,-
4,0 m 4.160,- 500,- 464,- 5.124,-
4,5 m 4.680,- 500,- 522,- 5.702,-
5,0 m 5.200,- 500,- 580,- 6.280,-
5,5 m 5.720,- 500,- 638,- 6.858,-
6,0 m 6.240,- 500,- 696,- 7.436,-
9,0 m 9.360,- 500,- 1.044,- 10.904,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Innskudd depositum / båtplass
2,5 x 6 m  kr   17 000,-
3,0 x 6 m  kr   17 000,-
3,5 x 7 m  kr   23 000,-
3,5 x 8 m  kr   23 000,-
4,0 x 10 m  kr   33 000,-
4,5 x 10 m  kr   33 000,-
5,0 x 10 m  kr   33 000,-
5,5 x 12 m  kr   51 000,-
6,0 x 15 m  kr   51 000,-
Depositum strømuttak på båtplass  kr     7 500,-
Depositum strømbrikke for strømuttak  kr        300,-
Medlemskontingent og Bomnøkkel
Medlemskontingent alle medlemmer  kr 500,-
Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer.  kr 500,-
Strøm
Strøm pr. kWt pr 01.01.20 *  kr 1,20

*Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Slipping
Slipping av båt til og med 24 fot  kr 900,-
Slipping av båt fra 25 til 32 fot  kr 1 100,-
Døgnpris utover vanlig slippeperiode  kr 100,-
Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time)  kr 800,-
Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time)  kr 1 000,-
Nødslipping (utenom arbeidstid)  kr 2 400,-

Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Opplagspriser
Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot  kr 2 100,-
Vinteropplag på land for båter fra 25 til 32 fot  kr  2 700,-
Leie av opplagsmateriell for vinteropplag  kr 600,-
Selskapslokale
Leie av selskapslokalet hel helg medlem  kr 4 500,-
Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem  kr 6 500,-
Depositum ved avtaleinngåelse  kr 2 000,-

*Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Styrets forslag til protokoll fra ordinær general forsamling 2021

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 04.05.2021 av alle medlemmer om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak om å gi melding innen den 20.05.2021 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 20.05.2021 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets årsberetning for 2020 samt styrets forslag til årsregnskap for 2020, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2021
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontigent og årsavgift for 2021
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2021, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styre samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Ikke på valg
Styremedlem Trygve Lunde Gjenvalgt
Styremedlem Tore J. Aastrand Gjenvalgt
Styremedlem Arne Idsøe Ikke på valg
Styremedlem Inger Lise Løyneseth Gjenvalgt
Varamedlem Thor Steinar Sandvik Ikke på valg
Varamedlem Eirik Svangtun Ikke på valg

Valgkommitèen

Laila Ø.Thu Gjenvalgt
Reid Fiskaa
John Arne Strand

Administrasjonen informerer

Selskapslokalet

Som opplyst i fjorårets innkalling, ble selskapslokalet stengt med øyeblikkelig virkning i november 2019 etter branntilsyn. Grunnen var at våre bensin- og dieseltanker var lokalisert inne i båtforeningens lokaler. Disse har vært i bygningen i over 30 år. Etter nye forskrifter ble dette ikke godkjent. Dette resulterte i at all utleie stoppet opp i påvente av nye tanker ute. Dette tok tid da alt måtte prosjekteres av kyndige folk, nye tanker måtte bestilles og disse måtte graves ned. Midt oppi denne planleggingen kom koronaen som julen på kjerringa. Kommunen kom med sine retningslinjer som vi alle måtte følge. Selskapslokalet ble derfor fortsatt stengt for utleie. I denne perioden har det vært litt til og fra med anbefalinger og forbud, noe som har gjort planlegging av selskapeligheter vanskelig for allmenheten. Vi endte opp med en konfirmasjon og en dåp som kunne avholdes innenfor regelverket. Baatskolen Poseidon har også prøvd å avholde kurs med færre deltakere, men måtte også utsette ifm skjerping av retningslinjer. I skrivende stund er vi i januar og vet ikke hvordan situasjonen vil se ut fremover i 2021.

HMS midler

I 2020 ble det tradisjonen tro søkt om bruk av oppsparte HMS midler til flere prosjekter.

Blant annet fikk vi satt opp skum brannslukkere på Marina stasjonens fyllepirer og flere fordelt på slippområdet. Dette for å være trygge på at slukkemuligheter er til stede også når vannforsyningen er stengt deler av vinteren.

Vi har satt opp bommer med varslingsskilt på alle flytebryggene, 13 stk. Disse ønsker vi selvsagt at hver enkelt lukker etter seg da bommene også kan ha en preventiv effekt i forhold til folk som ikke har noe på bryggene å gjøre. Skiltene kan endres etter formål.

Det er blitt nye låsbare skap med jordfeilautomater på hvert strømuttak på slippen. Dette for alles sikkerhet.

Nye bensin- og dieseltanker inkl. alt arbeidet rundt disse samt nytt røropplegg og ny fyllekasse ble også godkjent med finansiering av HMS midlene.

Slippen

Antall slippinger endte opp med totalt 482, dette er inkl. 49 båter i vinteropplag. Sesongen oppfattes som normal i så henseende. Kapasiteten er stort sett utnyttet maksimalt. I feriemåneden juli, var det nokså rolig som vanlig, men som tidligere var det mye hurtigslippinger for de som bare vil opp og få båten spylt. Kjekt at slippen er i flittig bruk og fungerer så godt som den gjør. Vi må nok allikevel foreta noen utbedringer på sidesportrallene i 2021, da disse begynner å ruste litt mer enn akseptabelt.

Tildeling av båtplass

Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplass. Foruten prinsippet om ansiennitet, er det avgjørende for tildelingen at ledig brygge plass passer til det aktuelle medlemmets båt.

De siste årene har det blitt tildelt ca. 60 båtplasser i snitt i året. I 2020 ble tallet 55. Dette betyr ikke at ventetiden har gått noe særlig ned. Vi må derfor presisere at for å beholde plassen du har fått tildelt:

 • Må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna. Absolutt siste frist er oppgitt forfallsdato.
 • Båten må være på plass innen 2 måneder fra tildelingsdato.
 • Marinakontoret skal varsles før båten tas inn i havna og båten skal være registrert på medlem.
 • Eventuelle manglende opplysninger må oppgis til administrasjonen innenfor samme tidsrom.

Hvis du ser at du ikke kommer til å kjøpe båt innenfor disse rammene, må du takke nei til båtplass. Båtplassen går da til nestemann på ventelisten, men du mister ikke din plass i køen, forutsatt at du opprettholder ditt passive medlemskap. Dette for at det ikke skal ligge tomme båtplasser i påvente av båtkjøp i lengre perioder. Du vil få tildelt båtplass igjen når alt ligger til rette for det.

Medlemsplikter

Husk å melde fra om :

* adresseendring

* nye telefonnummer

* e-post adresser.
Du kan risikere å gå glipp av viktig informasjon ang båten din eller ved tildeling av båtplass. Dette er også meget viktig ved utsending av faktura fra oss.

.

Marina

Mot slutten av sommerferien 2020, fikk vi endelig i gang bensinpumpene igjen etter at de hadde vært nedstengt i lengre tid pga. arbeidet med å grave ned nye tanker. Dieselpumpene holdt vi åpne hele sesongen med unntak av en dag ifm. omkopling til nye tanker.

På Marinaen har vi det du trenger til båtpussen, til fendring og til fortøyning. Du finner også olje og filtrer og litt sesongvarer. Her fyller du også bensin og diesel.
Vi har konkurransedyktige priser og du er hjertelig velkommen.

En av fyllepirene på Marinaen er skiftet ut med helt ny, fra peler til ny ramme og nytt tredekke. Denne er nå blitt veldig fin så vi setter i gang med å skifte de to andre også. Marinaen fremstår ellers som ryddig og fin og lett tilgjengelig, både for egne medlemmer og andre besøkende.

Vi har søppelcontainere ved Marinaen som er forbeholdt søppel fra båtturen. Vi ser oftere og oftere at disse blir misbrukt av folk som rydder hytter, garasje, kjeller og loft.

Til tider finner vi søppel i større mengder når vi kommer mandag morgen, kanskje spesielt nå i koronatiden. Dette er ikke greit, og vi håper at de det gjelder, tar dette til seg. Synd hvis vi må fjerne containerne pga misbruk. Det blir dyrere og dyrere å kaste søppel, og det gjelder for båtforeningen også. Alle må ta ansvar når det kommer til eget søppel. Kommunen kommer hjem til dere og henter søppelet gratis etter avtale, en kjempe ordning som folk bør gjøre seg kjent med.

Havnen

Vinteren 2020 startet med stormflo som slo ut strømnettet på jernbanesiden medio januar. Det ble blant annet brann i en av strømstøttene våre, noe som førte til akutt reparasjon for å få strømmen opp å gå igjen. Som følge av dette ble det konkludert med større utbedringer av strømnettet i dette området. Behov ble avklart, anbud ble mottatt og jobben ble utført før jul 2020. Jobben bestod i utskifting av hoved kabler og koplingsklemmer, samt at strømstøttene ble betydelig hevet for å unngå kommende springfloer. Nå håper vi at utfordringen med ekstremt høyvann er eliminert i lang tid fremover. Ellers har det ikke vært noen større utfordringer.

De fleste har sikkert sett at det er montert opp bommer ved inngangen til alle flytebryggene, dette har vi gjort for å varsle om glatte brygger vinterstid. Bryggene og spesielt stålplatene under hjulene på landgangene kan være ekstremt glatte, da kan det være greit med en liten påminnelse om dette. Samtidig håper vi at alle som går gjennom bommen tenker på at neste mann også skal få beskjed og alltid lukker bommen etter seg selv. Kanskje disse også har en preventiv virkning i forhold til uvedkommende. Det er i alle fall lov å håpe.

Kommunen har også vært og montert opp nye redningsstiger på jernbanesiden. Disse er plassert mellom hver tiende båt ( ca 40m mellom stigene.) Vi setter veldig pris på slik velvilje fra kommunen og retter en stor takk til dem.

Angående vannforsyning på båtplassene.

Hver vår dukker samme spørsmål opp fra medlemmene våre ; Når blir vannet åpnet ? Vanskelig spørsmål å svare på. Vi sier det må være frostfritt, og vi sjekker værmeldingene for det de er verdt. Vi må være sikre på at det ikke blir frost etter at vi har åpnet, da det ikke er bare å åpne og stenge en kran etter behov.

For å få litt forståelse, vil vi gjerne oppklare noen ting rundt dette. For det første, når vi stenger vannet rundt 1. november, frakobles alle rørkoblinger til alle bryggene og ellers rundt i havnen. Vi prøver samtidig å tømme vannrørene så godt som mulig. Alle kraner åpnes også opp for å tømmes. Vi stenger altså ikke bare en hovedstoppekran.

Når da vannet skal åpnes igjen på våren en gang, må alle kraner til samtlige brygger og ellers i havnen, koples sammen med rørene igjen. Etterpå stenges alle stoppekraner til hver brygge, hovedkranen i pumpehuset åpnes, deretter åpner vi kranen til en brygge om gangen for sjekk av lekkasjer. Dette er en dags jobb for to mann hvis alt er i sin skjønneste orden, hvis ikke kan dette ta både to og tre dager å rette opp. Husk at dette er en stor havn med flere tusen meter med vannrør, og stor mulighet for frostsprengning i løpet av en kald vinter. I år (2021), var det veldig mange brudd, frostsprengte kraner og koplinger etter en veldig lang kald periode.

Vinteropplag 2021

Dato for bestilling av vinteropplag tirsdag 01.09.21.

Som før er det første mann til mølla prinsippet som gjelder. Det blir som vanlig personlig fremmøte, men stedfortreder godtas. Vi svarer ikke på telefon eller e-post i tidsrommet dette foregår. Vi åpner dørene kl. 08.00.