Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020 i Stavanger Motorbåtforening:

Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020.  Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll.
Frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak var 01.07.2020.  Medlemmer som ikke har gitt stemme mot enkelte forslag, blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak, i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 01.07.2020 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2019
  I samsvar med styrets forslag ble styrets årsberetning for 2019 samt styrets forslag til årsregnskap for 2019, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2020 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontigent og årsavgift for 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til årskontigent og årsavgift for 2020, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styre samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Gjenvalgt
Styremedlem Trygve Lunde Ikke på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth I stedet for Torstein Aasland
Styremedlem Tore J. Aastrand Ikke på valg
Styremedlem Arne Idsøe Gjenvalgt
Varamedlem Eirik Svangtun I stedet for Reid Fiskå
Varamedlem Thor Steinar Sandvik I stedet for Inger Lise Løvneseth

I samsvar med styrets innstilling ble det valgt ny valgkomitè for foreningen som følger:

Laila Ø.Thu Ikke på valg
Reid Fiskaa  I stedet for Lars Arild Nilsen
John Arne Strand Gjenvalgt

Revisor og daglig leder for foreningen har mottatt innkallingen og saksdokumenter sammen med styrets forslag til protokoll fra generalforsamlingen og har ikke hatt innvendinger til disse eller behandlingsformen.

Etter opptelling er det registrert følgende antall stemmer for og imot styrets forslag til vedtak i de enkelte saker:

Sak nummer Antall stemmer for Antall stemmer mot
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

Intet mer ble protokollert.