Protokoll fra ordinær general forsamling 2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 28.03.2023 av alle medlemmer, om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak, om å gi melding innen den 16.04.2023 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 16.04.2023 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag, ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2022
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets årsberetning for 2022 samt styrets forslag til årsregnskap for 2022, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2023
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2023 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2023
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2023, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innstilling som vedlagt innkallingen, ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Ikke på valg
Styremedlem Trygve Lunde Gjenvalgt
Styremedlem Tore J. Aastrand Gjenvalgt
Styremedlem Arne Idsøe Ikke  på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Gjenvalgt
Styremedlem Thor Steinar Sandvik Ikke på valg
Varamedlem Eirik Svangtun Ikke på valg

Valgkomitèen

Rune Runestad Valgt
Reid Fiskaa  Ikke på valg
John Arne Strand Ikke på valg